Affordable Access

Alcover en guerra

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Alcover en guerra Ezequiel Gort i Juanpere. "Un episodi de la Guerra Civil catalana: el setge d3Alcover (1463-1464)", a Ouaderns d'Historia Tarraconense X lnstitut d'Estudis Tarraconenses Rarnon Berenguer IV, Tarragona 1990. El setge que pati la nostra vila durant un any i rnig per defensar la causa del Principat ha estat poc estudiat. Ezequiel Gort s'encarrega en aquest treball d'apropar- nos al coneixernent d'aquest episodi de la nostra historia rnés propera. Pocs són els treballs anteriors sobr el tema (Zurita, el canonge Blanc, Cosme Vidal...). tot i que la docurnentació es troba en diversos arxius: el d'Alcover, I'Arxidio- cesa de Tarragona, el provincial de Tarragona, els cornarcals de Reus i Valls, el de la Corona d'Aragó -a Barcelona- i I'Historic Nacional de Madrid. A I'igual que tot el Carnp de Tarragona, en esclatar el conflicte la vila es posa a defensar la causa del Consell del Principat, contrari a Joan II, defensa que fou abandonada en caure Tarragona en rnans del rei Joan. Les arbitrarietats i les represalies seran constants pel que fa a la política de Rodrigo de Rebolledo a tot el Carnp-capitadel Carnp-. El descontentarnent generat, juntarnent arnb I'existencia d'hosts del Consell del Principat al Carnp de Tarragona, faran possible la rebel.li0: el 18 de rnarc, lesforces vives d'Alcover presten hornenatge al cornissari del rei Enric l. Més tard ho fara la resta de població. La repressió per partde lesforces del rei Joan no es fa esperar: dues setrnanes rnés tard s'inicia el primer setge, que fou un fracas. A continuació s'inicia una curta treva, trencadaaprofitant la retirada vers Tortosaque realitzen les hosts del Principat. La Cancelleria Catalana respon a la sol.licitud d'ajuda que dernana Alcover enviant- hi el capita Garcia Romero. A rnitjan seternbre s'inicia el segon setge, cornandat per I'arquebisbe de Tarragona i el cornte de Prades. El setge fou aprofitat per diverses poblacions del Carnp per revoltar-se (Alforja, Carnbrils, el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F