Affordable Access

UTJECAJ LAKTOFERINA, KALCIJA, VITAMINA c I LAKTOZE NA APSORPCIJU ŽELJEZA U DOJENČADI NA PRIRODNOJ PREHRANI

Authors
Publisher
Croatian Society of Gynaecology and Obstetrics, and Croatian Society of Perinatal Medicine of Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

korica1.p65 80 STRU^NI ^LANAK PROFESSIONAL PAPER Klinika za dje~je bolesti, Klinika za pedijatriju UTJECAJ LAKTOFERINA, KALCIJA, VITAMINA C I LAKTOZE NA APSORPCIJU @ELJEZA U DOJEN^ADI NA PRIRODNOJ PREHRANI LACTOFERRIN, CALCIUM, VITAMIN C AND LACTOSE INFLUENCE ON IRON ABSORPTION IN BREASTFED INFANTS Zora Zakanj, Josip Grguri}, Jelena Bo{njak Gynaecol Perinatol 2002;11(2):80–84 Stru~ni ~lanak Klju~ne rije~i: apsorpcija `eljeza, deficitarna anemija, laktoferin, prirodna prehrana, ekskluzivno dojenje SA`ETAK. Stru~ne udruge pedijatara u svijetu posljednjih godina isti~u va`nost prirodne prehrane i raznim se mjerama zala`u za njezino unapre|enje. Jedan od razloga takvim nastojanjima jest i pozitivan utjecaj sastavnica maj~ina mlijeka na pobolj{anje apsorpcije `eljeza. U odnosu na druge vrste mlije~ne prehrane djece, `enino mlijeko sadr`i glikoprotein lakto- ferin, koji svojim biokemijskim osobinama omogu}ava adekvatnu apsorpciju Fe iz humanog mlijeka. Osim laktoferina, za apsorpciju `eljeza iz maj~ina mlijeka, va`an je sadr`aj kalcija, koli~ina vitamina C, kao i koli~ina laktoze. Svi sastojci u `enskom mlijeku, uskla|eni su u svojim koli~inama pojavljivanja, te zadovoljavaju apsorpciju `eljeza iz humanog mlijeka i u ekskluzivno dojene djece do 6 mjeseci `ivota. Djeca hranjena ekskluzivno dojenjem pokazivala su manju u~estalost deficitarnih anemija od djece hranjene drugim vrstama mlije~nih pripravaka. Kravlje mlijeko, u odnosu na ostale vrste mlije~ene prehrane i s obzirom na na~in apsorp- cije `eljeza, nije po`eljno u prehrani djece do kraja prve godine `ivota, a svi poku{aji da se sastav adaptiranih mlije~nih pripravaka prilagodi sastavu `eninog mlijeka za sada su jo{ na putu ostvarenja. Professional paper Key words: iron absorption, deficiency anaemia, lactoferrin, natural nutrition, exlusive breastfeeding SUMMARY. World expert associations of pediatricians have been pointing out the importance of natural nutrition, working on several levels for its promotion for t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments