Affordable Access

POSTTRETMAN - POMOĆ NAKON INSTITUCIJE ILI ŠTO NAKON TRETMANA

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sustav Interventnih Mjera
  • Naknadna Briga
  • Pomoć
  • Osamostaljivanje

Abstract

99 srRUeNr dI-nxerReceived: 15. 10.2005.. UDK:376.5 POSTTRETMAN - POMOC NAKON INSTITUCIJE ILI STO NAKON TRETMANA Nivex Koller-Tibovi6 Anja Mirosavljevi6 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveudili5ta uZagrebu SAZETAK IJ radu se problematizira podruije posttretmanske, odnosno postinstitucijske skrbi i zaitite za mlade osobe u Hrvatskoj. Buduti da je rijei o intenenciji od posebnog znaiaja u ukupnom sus- tavu interventnih mjera koje druino poduzima u cilju prevencije i suzbijania poremetaia u ponaianju mladih, a koja do danas joi uvijek nije adekvatno zaiiviela u svakodnevnoi praksi u Hrvatskoj, cilj rada usmjeren je na definiranje te intervencije, njene ulog,e i sadriaja, korisnika kojima je namjenjena, zakonskog utemeljena i sl. Navode se primieri dobre prakse i mogu(a rjeienja, prije svega iz svijeta, ali i Hrvatske' Poseban dio rada donosi podatke dobivene provodenjem studentske ankete I razgovora u II cen- tara za socijalnu skrh o iskusnima i naiinu rada na posttretmanskoj zaititi danas u Hrvatskoj. Podaci su deskriptivno obradeni i saieti. Svrha rada usmjerena je na poticanje struine rqsprave i traienja boljih rjeienja za ovu znaiainu druitvenu intervenciju te na ukazivanje povezanosti tretmana i posttretmana u organizaciiskom smislu i s ciljem vete uiinkovitosti. Ktjudne rijeii: sustav interventnih mjera, naknadna brig,a, pomot, osamostaliivanje POSTTRETMAN U SUSTAVU INTERVENTNIH MJERA Posttretman podrazumijeva aktivnosti poma- ganja i prihvata mlade osobe nakon tretmana s cil- jem razrjeiavanja specifidnih Zivotnih situacija i okolnosti koje se javljaju pri osamostaljivanju ili ponovnom ukljudivanju u staru Zivotnu sredinu. To je najslabija karika u lancu interventnih mjera te je stoga i najve6i izazov pri definiranju jasnog kon- cepta sustava interventnih mjera' Smit i Laird (1992) drZe da je napu5tanje dom- skog tretmana potencijalno stresno iskustvo za te mlade osobe iz vi5e razloga (prekid smje5taja moZe nastupiti naglo i bez pripreme, a desto i zbog nega- tivni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments