Affordable Access

Activitat quirúrgica a l'Hospital de Sant Jaume d'Olot des de l'any 1937 al 1939

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ACTIVITAT QUIRURGICA A L HOSPITAL DE SANT JAUME D OLOT DES DE L'ANY 1937 FINS AL 1939 Manuel CAHISA I MUR Josep Ma COROMINAS I BARNADAS Carles HERVAS I PUYAL L'Hospital dlOlot ha tingut tres empla~aments: Abans dels terratr&mols, després i un altre de posterior. La primera notícia documental que tenim d'un hospital olotí 6s la d'un testament otorgat en 16 de les calendes de setembre de 1325 per Berengarius de Rechaco. La docu- mentació del segon emplacament ja data de l'any 1502. El tercer i definitiu empla~ament es deu a la generositat del notari Miquel mar^ que deixa la seva herkncia als pobres de lasvila en forma d'un bon hospital; era l'any 1550. Va ésser un moment providencial ja que la ciutat dlOlot arribava a cotes bastant altes de riquesa i prosperitat. D'en~a, llhospital ha donat un servei insubstituible pels habitants de la comarca. Ha patit tot tipus de joies i calamitats (epidgmies, terratrbmols, revolucions, gue- rres . . . ) juntament amb la població. Una d'aquestes calami- tats va ésser la guerra civil que va de 1936 fins 1939. Pretenem donar una mostra del que va ésser l'activitat purament quirúrgica del servei de la "Clínica d'operacions" de 1'Hospital. Hem buscat infructuosament la informació de tota la guerra civil, per6 solament hem trobat informa- ció completa dels anys esmentats en el títol de la comuni- cació. La primera informació que trobem és d'un milicia ferit al front de guerra i portat a Olot per ésser at&s a l'hos- pital amb data del 8 de gener de 1937; el seu nom és Mi- que1 Mata i Garriga, té 18 anys i és l'Olot. Se li varen treure sota anestesia local tres fragments de casc de gra- nada sota l'aponeurosi cranial, damunt de l'orella dreta i la regió temporoparietal. La curació és el resultat fi- nal. Durant el transcurs d'aquest any seran dos més les ferides de bala que s'atendran a l'hospital. El 27 de juny i el 4 de novembre; en tots dos cassos el malalt va morir. La primera amb entrada per l'epigastr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F