Affordable Access

El text pictòric. Discurs metonímic i explicació d'una metàfora. (J. Hernández Pijuan i A. Cardona Torrandell)

Authors
Publisher
D'art
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL TEXT PICTORIC. DISCURS METON~MIC I EXPLICACIÓ D'UNA METAFORA (J. Hernández Pijuan i A. Cardona Torrandell) Pere Salabert 1 . L'analisi. Ambigüitat del discurs estetic ~ Si tot al llarg dels textos és I'ambigüitat, allo que un ((excés)) en la significació de la pintura fomenta i protegeix -per una mena de retorsió 1 d'aquest suspens que trobem en,el lloc dels significats-, allo que la pro- ducció estetica provoca en cada operació crítica (o en cada analisi) és una sistematica destrucció del ([codi~) que amb aquesta operació precisament pretenem trobar. Destrucció que fara veure, finalment, una ductilitat com- binatoria dels significants, un funcionament entropic del text, i, en conse- qüencia, el recolzament de I'obra en I'mprevist,' en I'atzar. Així, una ((posta en práctica. del discurs pictoric en o a través del model estructural ( ~ ~ s i m u l a c r e ~ ) dels quadres, no produeix altra cosa, des- prés de tot, .que una minva accelerada en la significació (selecció d'una via en el significar obert, d'una parcella de sentit, d'acord amb les inten- cions de I'analisi]. Procediment que fa témer, a cada moment, una defallen- ca irreversible de I'objecte. És per aquest motiu que cal tenir contínuament present el caracter de ((model explicatiu. d'allo construit per I'exploració, per I'analisi, prete- nent explicitar el seu objecte: model hipotetic, no necessariament probable. I que: ni tan sols allí on aquest ~ ~ m o d e l proposat funciona operativament sabré quines i quantes altres possibles relacions I'operació ha deixat de banda».' Tinguem en compte, doncs, que la transcripció analítica (que es preten ~tetica.) del discurs ((estetic. no és més que la resolució final d'un mime- tisme desesperat que hom presenta com una explicació tendint al Iogic i raonable (tant com dir, amb uns altres termes: transformar / posar una raó [{practica)), bastida sobre el desig, sota el domini esclaridor de la raó {{teorican -a canvi, diu L y ~ t a r d , ~ d'c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F