Affordable Access

Philippo de Vivo, Information and Communication in Venice: Rethinking Early Modern Politics. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

15 Prikazi Anali 2012.indd 433Anali Dubrovnik 50 (2012) čime su obogatili našu literaturu s nekoliko zai- sta kvalitetnih i zanimljivih radova. Najvećim uredničkim pogotkom čini mi se organiziranje zbornika oko koncepta “kulture sjećanja” (cultu- ral memory), čime ne samo da su vješto našli “zajednički nazivnik” raznorodnim tekstovima, nego su upravo ovim izdanjem toj kulturi sjeća- nja dali vrijedan doprinos. Nella Lonza novovjekovnih državnih aparata i kako je to utje- calo na stvaranje političke volje? Na koji se način vlast odnosila prema objavljivanju političkih in- formacija u epohi u kojoj je većina populacije bila ne samo posve isključena iz političkog odlučiva- nja, nego se, štoviše, smatralo da je politika uopće ne treba zanimati? Koliko su o političkim pitanji- ma znali niži socijalni slojevi i kako su dolazili do informacija o njima? Konačno, je li se u novovje- kim društvima političko odlučivanje doista odvi- jalo posve neovisno od najširih slojeva ili su oni ipak indirektno imali utjecaja na nj kroz specifi čne oblike komunikacije poput grafita, pamfleta ili glasine? Prvo poglavlje pod naslovom “Vlast” (Go- vernment) bavi se političkom komunikacijom unutar vladajuće elite, odnosno patricijata i profe- sionalnih birokrata u državnoj službi. Nakon za- nimljive analize odnosa spram retorike u mletač- koj kulturi i retoričkog treninga koji su patriciji prolazili, de Vivo rekonstruira modus operandi mletačkih vijeća. Radi se o nimalo bezazlenim običajima koji su regulirali tko je i kada govorio, kako su davane replike, odakle se govorilo te kako su vijećnici sjedili u prostoru - a sve ovo je oligar- hija vješto koristila da bi osigurala kontrolu nad političkim odlučivanjem. Središnji dio poglavlja posvećen je komunikaciji između različitih vijeća mletačke republike, komunikaciji za koju de Vivo pokazuje da je bila naveliko korištena od strane oligarha kako bi osigurali kontrolu nad državnim aparatom. Naime, najvažnije informacije u prin- cipu su prvo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments