Affordable Access

Barnet som rättssubjekt inom hälso- och sjukvården

Authors
Publisher
Lunds universitet/Juridiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Själv- Och Medbestämmande
  • Familjerätt (Fiscal Law). Beslutskompetens
  • Presumtionsålder
  • Law And Political Science

Abstract

När beslut skall fattas rörande barn förekommer det situationer där flera olika lagstiftningar skall bedömas. När vårdåtgärder på barn aktualiseras skall hälso- och sjukvårdens lagstiftning parallellt tillämpas med föräldrabalkens bestämmelser om vårdnadshavarens ansvar och barnets växande autonomi. Grundlagen och hälso- och sjukvårdslagen ställer upp krav på att ett samtycke skall föreligga för att ett utförande av kroppsliga ingrepp skall anses rättsenliga. En högst relevant fråga är således vems samtycke som skall sökas vårdnadshavarens, barnets eller bådas? Det är en svår balansgång mellan barnets integritet och föräldrarnas rättigheter som vårdnadshavare. För att kunna avge ett rättsligt giltigt informerat samtycke krävs det att personen besitter förmågan att vara beslutskompetent. Beslutskompetenta personer kan tillgodogöra sig information och överblicka konsekvenserna av sitt beslut, vilket närmare innebär förmågan att förstå vad varje tänkbar följd av vad ett samtycke respektive avböjande kan medföra. Således ställs det varierande krav på beslutskompetensen beroende på vilket vårdåtgärd som är aktuell, följaktligen, är beslutskompetensen tillräcklig för det aktuella ställningstagandet? Följande framställning ämnar besvara de frågor som uppkommer kring barnets beslutskompetens och ungefär vid vilken ålder barn bör kunna fatta självständigt beslut om vårdfrågan. Majoriteten av de nordiska länderna har i lagstiftning infört en presumtionsålder för bestämmanderätt inom hälso- och sjukvården, jag har i analysdelen av arbetet valt att redovisa mina egna tankar och funderingar kring vad det skulle innebära för svensk del att följa detta exempel. Jag har vidare vänt mig till läkare som har att bedöma beslutskompetensen med ett frågeformulär för att på svar på frågan om dem innan de träffar en underårig patient presumerar antingen att patienten bör kunna fatta självständigt beslut i frågan eller om vårdnadshavarens samtycke skall efterhöras. Främsta syftet till frågeformuläret var för att se om det förekommer konsensus bland läkarna om barns beslutskompetens, om svaret är jakande innebär ju detta att en lagstadgad presumtionsålder inte skulle medföra stora förändringar i praktiken. En lagstadgad presumtionsålder skulle dock enligt min mening öka förutsebarhet inom sjukvården vilket borde resultera i ökad rättssäkerhet av barnets ställning som patient. En annan aspekt av barnets rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården är sekretessbestämmelserna. Inom hälso- och sjukvården är utgångspunkten att uppgifter som finns angående enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är sekretessbelagda, detta gäller dock inte som huvudregel mot den underårige patientens vårdnadshavare. En av anledningarna till att sekretessen inte gäller mot barnets vårdnadshavare är för att underlätta dennes skyldighet att tillgodose barnets behov av omvårdnad och stöd som föräldrabalken uppställer. Det förekommer i många fall att en viss behandling kräver särskild uppföljning eller att pågående läkemedelsbehandling kan vara förenad med risk för biverkningar som vårdnadshavarna bör ha kännedom om. Det kan generellt sägas att äldre tonåringar anses ha nått den ålder och mognad som krävs för att själv förfoga sekretessen, således rätten att själv bestämma om vårdnadshavarna skall informeras om rådande vårdåtgärd eller inte.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments