Affordable Access

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№245).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Светотехнические установки и системы

Abstract

(2011 печ. 259М МВ ПЗ СвУС22.11) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни СВІТЛОТЕХНІЧНІ УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») Харків ХНАМГ 2012 2 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Лісна, О. М. Ляшенко, В. С. Чернець. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 12 с. Укладачі: О. І. Лісна, О. М. Ляшенко, В. С. Чернець. Рецензент: доц. Г. О. Петченко Затверджено на засіданні кафедри СДС, протокол № 2 від 20.09.2011р 3 1. Послідовність операцій при розрахунку освітленості від симетричних елементів 1. Визначають тангенс кута падіння світлового променя в розрахункову точку: tgα =d/hp, (1) де d — відстань від розрахункової точки до проекції вісі симетрії світильника на площину, яка перпендикулярна їй і проходить через розрахункову точку. 2. За знайденим тангенсом визначають кут α і cos3α. 3. За кривою сили світла заданого світильника знаходять силу світла Iα для знайденого кута α. 4. Підраховують освітленість горизонтальної, вертикальної або похилої площин. 2. Алгоритм розрахунку освітленості від лінії, що світить, у вертикальній площині 1. Із креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F