Affordable Access

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№245).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Светотехнические установки и системы

Abstract

(2011 печ. 259М МВ ПЗ СвУС22.11) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни СВІТЛОТЕХНІЧНІ УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») Харків ХНАМГ 2012 2 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Лісна, О. М. Ляшенко, В. С. Чернець. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 12 с. Укладачі: О. І. Лісна, О. М. Ляшенко, В. С. Чернець. Рецензент: доц. Г. О. Петченко Затверджено на засіданні кафедри СДС, протокол № 2 від 20.09.2011р 3 1. Послідовність операцій при розрахунку освітленості від симетричних елементів 1. Визначають тангенс кута падіння світлового променя в розрахункову точку: tgα =d/hp, (1) де d — відстань від розрахункової точки до проекції вісі симетрії світильника на площину, яка перпендикулярна їй і проходить через розрахункову точку. 2. За знайденим тангенсом визначають кут α і cos3α. 3. За кривою сили світла заданого світильника знаходять силу світла Iα для знайденого кута α. 4. Підраховують освітленість горизонтальної, вертикальної або похилої площин. 2. Алгоритм розрахунку освітленості від лінії, що світить, у вертикальній площині 1. Із креслення, що визначає положення лінії, що світить, відносно розрахункової точки,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.