Affordable Access

Un exemple de la influència barcelonina sobre Mataró: l'edifici de l'Ajuntament

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_05 ESTUDIS À la segona meitat del segle XIX la ciutat de Mataró comença a recuperar-se de les crisis iniciades amb la guerra del Francès. Es planegen transformacions urbanístiques i es construeixen i renoven edifícis públics. La influència barcelonina destaca en moltes d'aquestes intervencions. Una d'elles, la reforma de la Casa de la Ciutat, és analitzada per Glòria Camarero. UN EXEMPLE DE LA INFLUENCIA BARCELONINA SOBRE MATARÓ: L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT Mataró va adquirir una especial importància a partir dels anys immediatament anteriors a la segona meitat del segle XIX. Amb una població d'uns 15.000 habitants, començà aleshores a recu- perar-se de la depressió demogràfica i econòmica causada per la guerra napoleònica, la pèrdua dels mercats americans i la crisi de 1835 (1). La pro- ducció vinícola i la fabricació d'aiguardents, de llarga tradició, recobraren la seva importància, i també la indústria tèxtil assolí un major desenvo- lupament amb la introducció del vapor (1840). En aquest context, sorgiren esdeveniments destacats: el 28 d'octubre de 1848 s'inaugurà el primer ferrocarril espanyol que va unir, precisa- ment, Barcelona amb Mataró, i el 1865 es celebrà la I Exposició Industrial i Agrícola. Per tot això, aquesta ciutat, com també la Barcelona d'aquells anys, començà a experimen- tar diverses transformacions urbanístiques i lluità igualment per la consecució d'un veritable pla d'ampliació, que no va poder aconseguir fins al 1878, quan l'enginyer Melcior de Palau i l'arquitecte Emili Cabafíes realitzaren el seu Proyecto de rectificación y ensanche de la ciudad de Mataró (2), que aprovà la Reial Ordre del 23 de juliol de 1887 (3). Uns altres fets permeten relacionar les refor- mes efectuades a Mataró amb les practicades a Barcelona. Així, el 1846, quan s'estava portant a terme la millora i l'ampliació del cementiri barce- loní del Poble Nou -inaugurat el 1819-, s'inicià l'edificació del cementiri mataronf a la fínca dels P.P.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F