Affordable Access

Llucmajor de pinte en ample, núm. 176

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

ROTEGIDA DE GALDENTRUNES I FEMS DEGRADEN LA ZONA riciarg 1997 ritlaia. 176 175 1:"FTA. LLUCMAJOR Emb. 1696 - PM Reg. Ind. 7/5497 - Elaborado en España N.R.S.I. 30.3182/PM Elaborado por Destilerias E Vidal Catany. S.L. - C. San Francisco, s/n. 25% vo LLUCMAJOR ZWIEL1=1 Revista Mensual Dep. Leg. PM-350-1981 Any XV • EDITA Obra Cultural Balear de Llucmajor • INFORMACIO I PUBLICITAT C/. Bisbe Taixequet, 105 (Llucmajor) • DIRIGEIX Catalina Font • COL.LABOREN Sebastià Alzamora Ignasi Barceló Miguel Barceló Miguel Bezares Llucia Caldés Celso Calvifio Francina Capellfi Miguel Cardell Sebastià Cardell Joan Clar Antònia Font Bartomeu Font Joana Font Catalina Garau Maties Garcies Miguel Janer Franc Jaume Joan Jaume Coloma Julià Benet Llompart Antoni Llompart Jaume Manresa Llorenç Mascaró Antoni Monserrat Apol.lfinia M. Monserrat Joan Monserrat Francisca Mut Guillem Oliver Jaunie Oliver Margalida Palou Bartomeu Prohens Nanda Ramon Sebastià Rubí Josep Sacarès Jaunie Salvà Miguel Sbert Tomeu Sbert Catalina Serra Jerônia Socies Joan Socies Gabriel Thomfis Arnau Tomàs Jeroni Tomàs Antoni Vadell Bàrbara Verdera Francesc Verdera • IMPRIMEIX TIRRENA, S.A. TEL: 55 52 12 C/ Pintor Joan Gris, n°2 MANACOR • El pensament de la Revista s'expresa només a través de l'Editorial 4)Editorial Declaracions d'interès La rutina quotidiana dc vegades es trenca ien altres queda questionada per declaracions d'inicres. Són unes etiquetes que s'incorporen a determinats in- drets, projectes o decisions i que, en ocasions, en marquen el futur. "Interès pú- blic"; "interès particular" o "d'Especial interès" són algunes denominacions que tenen una incidência directa en el nostre municipi. Primer era el Tribunal de Justícia de les les Balears, que en decretar la sus- pensió de la concessió del Govern Balear per la qual s'autoritzava l'ampliació del port de s'Estanyol deixava clar que el polemic projecte nomes interessa als promotors. "No es tracta - afirma l'aute

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F