Affordable Access

Francesc Ferran, Margarida Massot. L'aBeCé. Manual per a usuaris de la llengua

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'aBeCé .Manual pera usuaris de la llengua Lli llengua del Baix Ebre i del Montsià. Un model dellenguaestan- dndaa1ha estat editat pel Cen- tre de Normalització Lingüís tica de les Terres de l'Ebre i per la Di- recció General de Política Lingüís- tica del Depa rtam ent de Cultura a Tortosa amb el prop òsit de pro- moure l'estudi i el reconeix ement de la varietat anom enada tort osí, Aquest manual va adreçat sobre- tot als professionals i usuari s de la llengua par lada: mestres, pro- fessors, locut ors de ràdio i televi- sió, acto rs, canta nts, sacerdots , polí tics i totes aqu elles persones qu e han de parla r en públic. El model de llengu a que trob a- reu en el llibre parteix de la pro pos ta de l'Institut d'Estudi s Catalans (lEC) sobre la llengua es- l'aBeCé • • • • • • """"'"PERA USUAftS DE lAUINGUA ..... >IC.... ..,..... ~_(>O. ..".1oO El triangle té l'in conv enient que un del tres costats sempre s'enduu la pitjor part. En el t riang le quasi amo rós que s'estableix en la rela- ció didàctica acostuma a passar el mat eix: o pat eix la llengu a (pa- tidora accidental) , o pateix el pro- fessor (patido r pagat). o pat eix l'apren ent (pat ido r vo lun ta ri) . L'ens en yam ent de la llengua a person es adultes és un terreny abona t perqu è hi floreixin adul- teris imprevistos . El més sagnant és aquell que es produeix quan l'aprenent aban- do na, quan s'ado na que allò no va amb ell, quan perd l'interès, qua n posa fi a la passió. Supo so que per aq uesta raó, John McDo- well ens ensenyava que convé tre- ball ar per parelles: el professor amb l'alumne i l'alumne amb la llengua, per exempl e. Però una de les raons fonamentals de l fracàs tà ndard oral. No se centra en una sola modalitat dialectal ni propo- sa un a varietat art ificiosa, sin ó que exposa diferents opcions se- gons la procedèn cia geog ràfica dels parlants. L'auto r prescindeix d'an otar les coincidències fonètiques i morfo- sin tàct iques amb altres dialectes, però assenya la els fenòmens com- partits p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F