Affordable Access

Una nota sobre les traduccions de les llengües eslaves al català

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Tribu i polis en la traducció literaria per yo~qu im Mallafre Gaeralda Reprodueixo els vint punts -conzentats per tal de no limitar-los als pirrs enunciats- de recapitulació i conclztsions de la meva tesi, que intentava establir algunes de les bases importants per a una traducció literaria, aplicades a la meva propia traducció de I'Ulisses de Jarnes Joyce. Encara que hi manquen els exem- ples i el ple desenvolupament de l'argztmentació, aquesta exposició esquemdtica avanca una visió general de l'obra, que pot tenir interes per als lectors. 1. La possibilitat de comunicació comporta la possibilitat de traduccid L'impuls traductor suposa un cert grau de confianga en el resultat de I'em- presa. Csnfianga intuitiva o bé basada en criteris que inevitablement reclamen una petició de principis, pero també derivada de coneixements i estudis necessa- ris, que no menystenen la dificultat de la traducció ni tan sols el tbpic -que compta, tanmateix, amb arguments raonables- de la traició. Caldra un tracta- ment que redueixi els esculls. Pero les dificultats no es troben només al camp de la traducció. Tot i les característiques que hi calgui estabíir, n'hi ha de sem- blants, com a pertanyents a un mateix ambit general, en tot procés de comu- nicació. Si admetem fins a les últimes conseqüencies que una llengua és irreduc- tible a una altra, també és impossible el transvasament entre diversos grups geografics o socials i entre individus que parlen una mateixa llengua perque, en última instancia, el concepte «llengua catalana» --o qualsevol altra- ja inclou les diverses liengües de cada grup o de cada individu. ~ P e r que les dificultats entre aquestes «llengües» dins d'una llengua no haurien de ser insalvables i sí, en canvi, les que marquen les fronteres entre el catala i l'angles, per exemple? 1 si admetíem que són insalvables negaríem tota possibilitat de comunicació, idea que també ha tingut els seus defensors. Pero goso creure en la possibilitat practica de comuni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F