Affordable Access

Vlasta Ilišin (ur.) MLADI HRVATSKE I EUROPSKA INTEGRACIJA

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

15rp.qxd Rade Kalanj SUVREMENOST KLASIČNE SOCIOLOGIJE Politi~ka kultura, Zagreb, 2005., 343 str. Rijetki su sociolo{ki radovi koji se barem u jednom dijelu ne pozivaju na "oce osniva- ~e" sociologije – skupinu teoreti~ara s po- ~etka sociologije kao zasebne znanstvene discipline. Pro{lo je i vi{e od jednoga sto- lje}a otkako su Weber, Durkheim, Marx i drugi iznijeli svoja vi|enja dru{tva, dru- {tvenih odnosa, procesa, institucija. U me- |uvremenu se dosta toga dogodilo – svijet se gotovo potpuno promijenio, do{la su postmoderna vremena koja propituju i re- lativiziraju sve, pa tako i vi|enja dru{tve- ne stvarnosti klasi~nih sociologa. Zanimlji- vo bi bilo pretpostaviti kako bi se klasi~ni sociolo{ki teoreti~ari pona{ali u dana{njem suvremenom, umre`enom, informati~- kom, ubrzanom svijetu. Bi li ostali pri ne- kim svojim postavkama; bi li razumjeli da- na{nje dru{tvo? Ostavimo taj misaoni eks- periment sociolo{koj imaginaciji i vratimo se pitanju relevantnosti klasi~nih socio- lo{kih teorija u suvremenoj sociologiji i socijalnoj misli uop}e, jer bismo, daju}i od- govor na to pitanje, mogli dobiti i dio od- govora na prvo pitanje. Relevantno{}u klasi~nih teorija ba- vi se Rade Kalanj u svojoj knjizi "Suvre- menost klasi~ne sociologije", u kojoj sa- `eto iznosi pregled glavnih postavki kla- si~nih autora, razmatraju}i njihovu aktu- alnost u smislu mogu}nosti obja{njenja dana{njih dru{tava i dru{tvenih fenome- na njihovim postavkama. Knjigu mo`emo podijeliti u dva dijela, koja ne odgovaraju sadr`ajnoj podjeli same knjige. Najve}i dio zauzimaju rasprave posve}ene socio- lo{kim klasicima u kontekstu njihova op- }enitoga doprinosa sociologiji te njihovoj aktualnosti u dana{njim promi{ljanjima dru{tvenosti. Ovaj je pregled upotpunjen dvjema raspravama o intelektualnoj klimi i kontekstu u kojem je sociologija nastala te kontekstu vremena kada je postigla svo- ju disciplinarnu zrelost. Drugi dio ~ine pr- vo i posljednje poglavlje, gdje se u prvomu raspravlja o suvremenom odnosu prema klasi~nim s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments