Affordable Access

El Servei d'Autoformació en Llengua Catalana de la Universitat Pompeu Fabra: una concepció diferent

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El Servei d'Autoformació en Llengua Catalana de la Universitat Pompeu Fabra: una concepció diferent El Servei d'Autoformació en Llengua Catalana de la Universitat Pompeu Fabra: una concepció di- ferent Didàcticu Després d' un període llarg de gestació, el passa t mes de setembre es va posar en marxa el Servei d 'Autoformació en Llen- gua Cata la na (SALC) de la Un ive rs ita t l'om peu Fabr a (UI'F). Tal com ha succeït en altres universi- tats i orga nitzacions, la UI'F va ana litzar l'experièn cia de l'organ ització de cursos presencials de català per als co l-lect ius de la seva comuni tat universitàri a com a úni c recur s per a la formaci ó en aquest àmb it i es va adonar de la necessitat d 'oferi r altres recursos qu e facilitessin l'apren entatge dels div ersos aspe ctes de la llengua catalana a aq ue lles persones qu e no pod en adaptar- se a horar is i a ca lendaris rígids i qu e es plantegen di fer ents ob ject ius puntual s d'aprenentatge de la llen gua, tals co m, po- sem per cas, mi llorar un àmbit concret de l'ortog rafia. Amb tot , el punt de partida de l SALC de la UI'F és diferent del de la resta d 'orga- ni tzacio ns, i ho és en la mesura en què és una ad ministració de nova creació (fa cinc any s qu e el Pa rlam ent de Ca ta lunya va aprovar la Llei de creació de la UI'F) qu e no arrossega dèficits del passat en matèria de formaci ó. l'er això , llevat de caso s molt puntuals, les necessitats de formació dels co l-lectius de la UI'F s'oriente n bàsicam en t cap al nivell mitjà. Davant d 'aquesta realit at , i a partir de l'experièn cia i de l'organ ització dels cen- tres d 'a ut oapren entatge de cata là de l nos- t re en to rn , a la UI'F ens vam plan te jar de fer realitat un servei d 'aquestes caracte rís- tiques en el marc de la rea litat i dels co l- lect ius als qua ls havia de servir. L'anà lisi de les caracte ríst iques de la UI'F va marcar d'in ici els elements qu e aqu est servei havia de co ns ide rar: li ) la impl ant ació geogràfica de la UI'F; b) e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F