Affordable Access

Về tư tưởng công bằng của K. Marx ở Trung Quốc hiện nay

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

Tư tưởng về công bằng của K. Marx cho thấy rõ sự khác biệt giữa công bằng trong chủ nghĩa xã hội và công bằng trong nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Nhưng tư tưởng về công bằng của Marx chỉ mang tính định hướng, không thể coi là những phương án sẵn có cho chủ nghĩa xã hội ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Bởi vậy, tư tưởng về công bằng của Marx cần được nhận thức một cách đúng đắn và vận dụng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc hiện nay.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments