Affordable Access

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-13 : projekt

Publisher
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Keywords
 • Demografia
 • Edukacja
 • Gospodarka
 • Infrastruktura Techniczna
 • MałOpolska (Polska
 • Region)
 • Ochrona środowiska
 • Rynek Pracy
 • Turystyka
 • Unia Europejska
 • Wieś

Abstract

Opis: Opis fiz.: 129 s. : il., tab., wykr., mapy. - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 702/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 300/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. - Zawiera: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Małopolski (m.in. demografia i rynek pracy, edukacja, rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój technologiczny, gospodarka, turystyka i przemysł kulturowy, krakowski obszar metropolitalny, procesy urbanizacyjne Małopolski i problemy miast, sytuacja obszarów wiejskich i zróżnicowania wewnątrzregionalnego, usługi publiczne, współpraca międzyregionalna Małopolski), analizę SWOT, informacje dotyczące finansowania rozwoju regionalnego do roku 2006 (środki krajowe i zagraniczne), strategię rozwoju regionu, priorytety realizowane w ramach programu operacyjnego (Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna, Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna), informacje dotyczące koordynacji zadań planowanych w programie operacyjnym, szacunkowego planu finansowego, systemu realizacji programu. - Załączniki: Indykatywna lista dużych projektów, Indykatywna lista programów pomocy publicznej, Ocena programu przed rozpoczęciem realizacji (ocena ex-ante) wraz z oceną spodziewanego efektu makroekonomicznego, Ocena przewidywanego wpływu na środowisko, Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments