Affordable Access

Download Read

Les colles castelleres: unes agrupacions singulars

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya

Abstract

Les colles castelleres: unes organitzacions singulars Miquel Botella Carles Navalpotro Castellers de Sants Per commemorar el cinquP ani- versari de la colla de Castellers de Sants, es decidí, entre altres actes i iniciatives, fer una enquesta sobre l'organització i l'economia de les colles castelleres. Amb aquesta ini- ciativa es pretenia conPixer la pric- tica i les opinions prevalents en el món casteller sobre u n conjunt de L'article presenta els The article presents the temes que havien estat sovint mo- resultats d'una iniciativa que tingué per objectiu coneixer la practica i les opinions en el món casteller sobre diversos aspectes que afecten la practica castellera, en concret les activitats, els recursos (humans i econbmics) i l'organització de les colles castelleres. results of an initiative intended to explore the practice and opinions in the world of ((castellers)) (human tower-builders) on different matters affecting them, specifically the activities, the human and economic resources, and the organization of casteller associations. tiu de reflexió i debat en el si de la colla santsenca i sobre els quals ha- via resultat difícil d'obtenir assesso- rament per part de les colles més consolidades. Es prepari un qüestionari de 43 preguntes, repartides en 4 blocs. El primer feia referkncia a les activi- tats castelleres i extracastelleres de les colles i incloi'a 15 preguntes. El segon es referia als recursos hu- mans, i tenia 4 preguntes. El tercer estava dedicat als recursos econb- mics i als locals, i contenia 13 pre- guntes. El quart, i Últim, constava d'l 1 preguntes referides a l'orga- nització de les colles. Es va trametre una carta a totes les colles castelleres explicant l'a- bast de la iniciativa i anunciant el nom de l'enquestador que els visi- taria. A la carta s'advertia que la in- formació que es rebés es considera- ria confidencial. Quaranta caste- llers i castelleres de la colla de Sants van

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments