Affordable Access

Les famílies multiproblemàtiques. La paradoxa de la societat del benestar

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Mª Carmen Camellas 11 Famílies multiproblematiques. La paradoxa de la societat del benestar: 70 I Ec1ucació Socia l 4 Com són i com eduquen els seus fills? Com es pot optimitzar la intervenció socioeducativa amb elles? 1. Introducció Per a poder arribar a coneixer i descriure les característiques, funcionament i rea litat de les famílies, anomenades multiproblematiques, hem de contextualitzar, per una banda, la mateixa evolució del concepte famíli a, així com les caracterís tiques culturals i socioeconomiques del context social actual. La famíli a sempre ha patit canvis paral.lels als de la societat, pero segueix sent la forma d ' agrupament social per excel.lencia, i ellloc on els individus adquireixen els trets i valors de la seva personalitat bas ics en el procés de socialització. El concepte de famíli a multiproblemati ca (FMP) és un concepte modern , i que es podri a definir com un fenomen particul ar i practi cament urba, frui t de la paradoxa de la societat industri al, que planteja a l'home dos requeriments confli ctius: la capac itat per a desenvo lupar acti vitats cada cop més especialitzades, i la capacitat per a una rapida adaptació a un escenari soc ioeconomjc que es modifica constantment. En aquest context, la formac ió academica i professional, la competitivitat i la capacitació personal, seran elements claus, per a la promoció social i economica deis individus, dins del marc d ' un mercat laboral dificultós. La soc ietat defineix els objectius socials i personal s, així com els mitj an ~ considerats legítims per a aconseguir-Ios, que no estan en la mateixa mesura a l' abast de tots. Les creences i valors transmesos per aquesta soc ietat, anomenada del benestar, són la cultura de la primacia del d iner per aconseguir els béns de consum , exaltac ió del ten ir per a ser, va lorac ió de l poder i e l tr io mf economic i personal per sobre de tOI, amb una baixa tolerancia al fracas i als fracassats. La mateixa defi nició porta im

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.