Affordable Access

Les famílies multiproblemàtiques. La paradoxa de la societat del benestar

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Mª Carmen Camellas 11 Famílies multiproblematiques. La paradoxa de la societat del benestar: 70 I Ec1ucació Socia l 4 Com són i com eduquen els seus fills? Com es pot optimitzar la intervenció socioeducativa amb elles? 1. Introducció Per a poder arribar a coneixer i descriure les característiques, funcionament i rea litat de les famílies, anomenades multiproblematiques, hem de contextualitzar, per una banda, la mateixa evolució del concepte famíli a, així com les caracterís tiques culturals i socioeconomiques del context social actual. La famíli a sempre ha patit canvis paral.lels als de la societat, pero segueix sent la forma d ' agrupament social per excel.lencia, i ellloc on els individus adquireixen els trets i valors de la seva personalitat bas ics en el procés de socialització. El concepte de famíli a multiproblemati ca (FMP) és un concepte modern , i que es podri a definir com un fenomen particul ar i practi cament urba, frui t de la paradoxa de la societat industri al, que planteja a l'home dos requeriments confli ctius: la capac itat per a desenvo lupar acti vitats cada cop més especialitzades, i la capacitat per a una rapida adaptació a un escenari soc ioeconomjc que es modifica constantment. En aquest context, la formac ió academica i professional, la competitivitat i la capacitació personal, seran elements claus, per a la promoció social i economica deis individus, dins del marc d ' un mercat laboral dificultós. La soc ietat defineix els objectius socials i personal s, així com els mitj an ~ considerats legítims per a aconseguir-Ios, que no estan en la mateixa mesura a l' abast de tots. Les creences i valors transmesos per aquesta soc ietat, anomenada del benestar, són la cultura de la primacia del d iner per aconseguir els béns de consum , exaltac ió del ten ir per a ser, va lorac ió de l poder i e l tr io mf economic i personal per sobre de tOI, amb una baixa tolerancia al fracas i als fracassats. La mateixa defi nició porta im

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F