Affordable Access

D.A. Russell, Greek Declamation

Authors
Publisher
Faventia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

quests autors i no d'altres, ni tam- poc la procedencia, en les respec- tives obres, de les cites que ad- dueix per basar les seves idees (a partir d'aquesta <<casuística*, p. 60, n'extraud conclusions gene- rals per distingir els diferents grups de marques de correlació compara- tiva). El segon capítol segueix, si fa no fa, un mateix procediment, encap- qalat per un interessant apartat, ccDiacronim (pp. 71-79), que inclou exemples i comentaris, en llengua llatina pero també en castella, tot i que el mateix autor reconeix (p. 81, quan ja ha entrat en I'apartat se- güent, <<Sincronia>>) que certs es- quemes no tenen equivalent literal en llati i en castella. Aquest segon capítol inclou, d'una manera clara i explicita, les opinions de diferents autors sobre les estructures de les oracions condicionals (una mena d'ccestat de la qüestió*). El darrer apartat del llibre (dins d'aquest segon capítol) es& de- dicat als <<Periodos concesivosw (pp. 11 1- 120) i duu una clara analisi del tipus de marques (no solament partícules) que indiquen <<conces- sió* en llati. La <<ConclusiÓn~ d'E. Sanchez (p. 121), tal com ja s'intuia des de la introducció, és clara: els <<pe- ríodes concessius, comparatius, consecutius i condicionals respo- nen a esquemes correlatius,, és a dir: dues frases S , i S2 , dins d'a- quests esquemes, funcionen al rna- teix nivell, i S2 no és cap reescrip- tura generada per un element de S , , sinó que solament hi esta en correlació sintactica. Cal ja, solament, per acabar aquesta noticia sobre el bon treball del professor Sánchez Salor, re- marcar l'interes gairebé pedagogic que té en fer més entenedors al- guns conceptes de la gramatica tradicional molt ben revisats per l'estructural. Joan Gómez i Pallares D.A. RUSSELL, Greek Declamation Cambridge University Press, Cambridge 1983, 141 pp. La declamacion romana es bien conocida en sus distintos aspectos gracias a estudios ya clásicos, co- mo 10s de Bornecque

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F