Affordable Access

In memoriam prof. dr. sc. Velimir Filipović (1935-2007.)

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

03Kilibarda.indd 21Pravnik, 41, 1 (84), 2007 In memoriam prof. dr. sc. Velimir Filipović (1935-2007.) Sažetak 17. siječnja 2007. g. nas je napustio naš voljeni profesor i mentor prof. sc. dr. Velimir Filipović. Profesor Filipović je uživao veliki profesionalni ugled u domaćim i svjetskim pomorsko-pravnim krugovima. Rođen je 24. studenog 1935. g. Pučku školu i Klasičnu gimnaziju je pohađao u Za- grebu gdje je i maturirao 1953. g. .Studira na Pravnom fakultetu u Zagrebu s tim da je odslušao 2 semestra na fakultet u Muensteru ( SR Njemačka) . Diplomirao je u Zagrebu 1959 g. Izabran je za asistenta za pomorsko pravo u Jadranskom institutu JAZU u Za- grebu 1960. g. Doktorsku disertaciju je obranio 1964 g., a 1965 g. postaje znanstveni suradnik Jadranskog instuituta JAZU u Zagrebu. 1969 g. prelazi na Katedru za pomorsko i općeprometno pravo gdje 1970 g. postaje docentom, 1976. g. izvanrednim, a 1981. g. redovitim profesorom. Od posljednjeg izbora obavljao je nastavničke dužnosti u redovnoj nastavi i u Po- slijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i građanskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao i pravo mora na među-sveučilišnom centru za poslijediplomski studij u Du- brovniku. Od rujna 1993. g. vodi poslijediplomski studij iz trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 1986-2003.g. predstojnik je katedre Sudjelovao je s referatima na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji ( Dubrovnik, Opatija, Pula, Rijeka, Split, Zadar) i u inozemstvu ( Atena, Bamberg, Bruxelles, Gent, Goettingen, Haag, Hamburg, Munchen, Pariz). Za potrebe Ministarstva prometa i veza izradio je 1992 g. studiju o „Prilagođavanju dje- latnosti pomorskog brodarstva evropskim integracijama“. Znatno je pridonio usavršavanju našeg pomorskog zakonodavstva. Član je povjerenstva za izradu radnog nacrta Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima i nacrta prijedloga pomorskog zako- nika iz 2004.g. za potrebe Ministarstva. Za potrebe Ministarstva vanjskih poslova priredio je materi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.