Affordable Access

In memoriam prof. dr. sc. Velimir Filipović (1935-2007.)

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

03Kilibarda.indd 21Pravnik, 41, 1 (84), 2007 In memoriam prof. dr. sc. Velimir Filipović (1935-2007.) Sažetak 17. siječnja 2007. g. nas je napustio naš voljeni profesor i mentor prof. sc. dr. Velimir Filipović. Profesor Filipović je uživao veliki profesionalni ugled u domaćim i svjetskim pomorsko-pravnim krugovima. Rođen je 24. studenog 1935. g. Pučku školu i Klasičnu gimnaziju je pohađao u Za- grebu gdje je i maturirao 1953. g. .Studira na Pravnom fakultetu u Zagrebu s tim da je odslušao 2 semestra na fakultet u Muensteru ( SR Njemačka) . Diplomirao je u Zagrebu 1959 g. Izabran je za asistenta za pomorsko pravo u Jadranskom institutu JAZU u Za- grebu 1960. g. Doktorsku disertaciju je obranio 1964 g., a 1965 g. postaje znanstveni suradnik Jadranskog instuituta JAZU u Zagrebu. 1969 g. prelazi na Katedru za pomorsko i općeprometno pravo gdje 1970 g. postaje docentom, 1976. g. izvanrednim, a 1981. g. redovitim profesorom. Od posljednjeg izbora obavljao je nastavničke dužnosti u redovnoj nastavi i u Po- slijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i građanskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao i pravo mora na među-sveučilišnom centru za poslijediplomski studij u Du- brovniku. Od rujna 1993. g. vodi poslijediplomski studij iz trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 1986-2003.g. predstojnik je katedre Sudjelovao je s referatima na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji ( Dubrovnik, Opatija, Pula, Rijeka, Split, Zadar) i u inozemstvu ( Atena, Bamberg, Bruxelles, Gent, Goettingen, Haag, Hamburg, Munchen, Pariz). Za potrebe Ministarstva prometa i veza izradio je 1992 g. studiju o „Prilagođavanju dje- latnosti pomorskog brodarstva evropskim integracijama“. Znatno je pridonio usavršavanju našeg pomorskog zakonodavstva. Član je povjerenstva za izradu radnog nacrta Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima i nacrta prijedloga pomorskog zako- nika iz 2004.g. za potrebe Ministarstva. Za potrebe Ministarstva vanjskih poslova priredio je materi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F