Affordable Access

Download Read

Motius horacians al Capítol moral de Pere Serafí

Authors
Publisher
Universitat de Girona

Abstract

MOTIUS HORACIANS AL "CAPÍTOL MORAL" DE PERE SERAFÍ PER ENRIQUE CAMÓN FERNÀNDEZ DE ÀVILA I.B. "Tres Turons" d'Arenys de Mar L'obra poètica de Pere Serafíi es desenvolupa al llarg del s. XVI, perí- ode especialment compromès quant a la conservació i progressió de la llen- gua catalana. La situació política afavoreix una irrefrenable transició vers els models castellans, i la consciència de la pròpia llengua es va esvaint en un entorn hostil. Les causes de la crisi són molt diverses, però, es podrien con- cretar en: a) raons de tipus polític, com la pèrdua d'influència de les institu- cions catalanes, desaparició de la cort a Barcelona, pràctica ineficàcia de la Cancelleria o de la Diputació; b) decliu comercial, conseqüent al decliu polí- tic, i tancament de Catalunya sobre si mateixa, i pèrdua de dignificació com a comunitat; i, en definitiva, c) desarrelament de la classe culta amb l'expres- sió en català, que queda reservada per a la comunicació oral i per a les mani- festacions literàries populars. La llengua, així, és substituïda a nivell cultural pel castellà que és promogut des de la Cort i les institucions.^ 1 L'edició prínceps és de C. Bomat, de l'any 1565, i li segueixen les de J.M. Grau i J. Ru- bió, de 1840, i les Antologies de J.Teixidor, 1935, i d'August Bover, 1987. Ample comentari a M. de Riquer i A.Comas, Història de la literatura catalana, 1980, 2 III,pàgs. 594-616, i 4' ed. de 1985. ^ A.Comas, Antologia de la literatura catalana, Barcelona 1986, 3' ed.,109-111; J.Borrell, Antologia general de la literatura catalana, Barcelona 1991, 30; J. Vallverdú, Història de la literatu- ra catalana, Barcelona 1978, 63-64; A. Terry, "Introducción a la literatura catalana",(trad. A. Hauf), a A. Terry y J.Rafel, Introducción a la lengua y la literatura catalanas, Barcelona 1983, 150-151. Una descripció esquemàtica d'aquests factors (causes político-socials, causes econòmiques, i causes culturals) es troba a M .^A. Bosch i P. Puimedon, Iniciació a la història de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F