Affordable Access

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 32-33, Zagreb 1999.-2000., 520 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz časopisa

Abstract

Prikazi i recenzije Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Pavao Posilovic i sibensko-skradinski kraj u njegovo doba", Skradin - Visovac, 27.-28.listopada 2000., Sibenik - Zagreb, 2001. Na kraju Casopisa sadrian je kraCi prilog Roberta HoIjevca Husitizam - kratki pvuijesno-tealoSko-eklezioloSki pregled s posebnim osvrtom na videnje Ivana Stojkuuifa (293-2%). Ivan Matie Raduvi Zavoda za hrvatsku puvijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 32-33, Zagreb 1999.- 2000., 520 str. U izdanju Zavoda za hrvatsku povijest FF u Zagrebu tiskan je novi broj Radava za godine 1999. i 2000. BuduCi da se radi 0 dvobroju, u Radovima je tiskan veliki braj znanstvenih radova i prikaza s razIiCitih podruCja povijesne znanosti. Svezak je podijeIjen u nekoliko osnovnih cjeIina naslovIjenih: Rasprave i lIanci (9-199), Metadologija historije (203-220), Okrugli stol 0 Stjepanu Radieu (223-320), "TriplexConfiniumw (323-419),0 pvuijesti Bosne i Hercegovine (423-457), Diskusija (461-472), U povodu izlaska zbornika Mirjane Gross, Zagreb, 1999. (475-487), Bibliografija (491-498), te Recenzije i prikazi knjiga, easopisa i zbornika (501-519). Unutar prve cjeIine, Rasprave i lIanci, objelodanjeno je deset radova. U prvom radu Po/Diaj Zentz kad Huna prema izvjeiCu Clana bizantskog poslanstva (god. 448/449.) Vesna LaloSevie prouCava poIoiaj !ene u Huna na temelju bizantskih izvora iz 5. stoIjeCa. MIaden Tomorad u radu Priskuve vijesti 0 Maksiminovoj diplomatskoj misiji 448.(449.) na Atilin dvor govon.o Hunima u Panonskoj ro- zini, posebice u vrijeme AtiIe, a najveCi dio rada posveeuje tumaCenju Priska Govornika 0 rnisiji bizantskog dipIomata Maksimina na AtiIinu dvoru sredinom 5. stoljeCa. Hrvoje GraCanin u radu Zapadnorimsko poslanstvo na AtiJin dvor godine 449. razmatra tijek diplomatskog susreta istoenorim- skog i zapadnorimskog posIanstva prilikom boravka na AtiIinu dvoru, a za sto podatke donosi Prisk iz Panija. U radu Hrvati u m/etatkim strukovnim udrugmna Lovorka Coralie na temelju izvome grade iz MIetaCkoga d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments