Affordable Access

Cicle de terror

Authors
Source
Legacy

Abstract

caJ (4) Universitat Autónoma de Barcelona Biblioteca d'Humanitats CICLE DE TERR,OR Lacua serpenteja i é$ a punt de donar la volta al xam:fra. uP~rdol'.li'm",diu una senyora que s'hi a:fegeix. "Qui és l'ú1tim?" _ -No hosé pas -li respon una dama de la tercera edat....N'hi . ha uns' quante que :tan el '\I'1ui proven de f'il,:f;rar-se.¿Veu aquella parella de joves? Figura· que f'éstegen i. que no estan pera res ~,'.pe- '\oOJ .' : ... : ro des que són aqu! han avaru;at S18 llocs de la eua per les vores •• fI '. . Arribaran a la taquilla comaquell qui no vol la cosa i ja ens hau- ran amagat lio~. -Pero l'última de planta és vost~? -inquireix la nou vingu- t ' , da. ~.- -Si vol que 11 sigui t'ranca, :fluctúo. 1 eem que estic maLamerrt "'~' :.- dele nerv1s~ d'aé¡u! a no réS tindré un atac deIs meus ija veurem que pa8S~ .•Si em vol creure a mi, no es post darrera meu. ~. ~~~, . ,La seilyora que acaba d'arribar es queda una mica travada i t# aquel1 desc.oncert tan :f'emen!que consistéix en obrir el monedar i terveure que hi busca alguna cosa ...Al.:final. diu: -AlgÚ da vostes em :faroiaél f'avor de dir-me qui és l'últim ", legal? -Tots -11 respon un deIs arreng1érats-. Si continuem aixl, cree pas que n'entrin gaires més• Segone l'horatoi, la pe1.l1cula 1'adeu minuts que ha e.omenc;at••• -Aixl potse'it'no ",al la pena d'esperar-se 1 -Depen deIs gustos. El :final és esti"emidor. -Que· l'ha vista, vost"? NNo. -1 doncs? -Me· Ir, ha reoomanada un nebot meu que és una mioa totil, pero.··· enqüjlastions de oine~~ hi toca. M'ha explica t l'a:t'gumentt'~l,p r no.. ja raq.da.M*-ri, va 'a1x1.... 1 es posa a explicar-li la trama, amb tota meria de detalla f. t'1.os'1- tot pel que :faa la qua11 tat de la t"otograf'ia.Mentr-estant, la ~ua "a avan9ant a petits saltets, entre menudes pioabaral1es. El R8;rl"adorno s'imhluta i va pros.s guint = -Tothom es pensa que el dolent és el marit. I no, no s'ho eregui pasL L'assass'l' ~s el métge, que té fama de bona persona i' és ,§tchiead'1ss'

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F