Affordable Access

Sobre la narrativa de Salvador Galmés

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

xen les seves inquietuds creadoaes segons la tradició lingüística i esthtica -oberta a tota influencia, a llarg t e d - de la literatura popular, amb algunes aispacions que provo- quen l'agudització de certes constants de la iiengua: vulgarisme, dialectalisme, plebeisme. En aquest sentit 6s molt Uustradora la pali- nodia de Josep M. Bonilla, un tancament defensiu enfront de l'artificiositat dels poetes d t e s que es desprh dels textos que San- chis li reprodueix (pagines 145-146 i 151). La dissociació idiomitica provocada era ben manifesta, pero aquests textos s6n un reflex de la manera d'entendre la literatura i la iien- gua segons els interessos de umoviment>p con- juntura1 o de tradició. A la base dels pressupbsits literaris dels urenaixentistes~ valenaans hi ha, com 6s lb- gic, la preceptiva romhtica, que a Valencia havia trobat el moment d'arrencada en l'e- ditor Cabrerizo, en alguns que es mouen al seu voltant (hi destaca el casteiia Juan Nicasio Gdego, del qual cal recordar la versi6 d'I promessi sposi de Manzoni, publicada per Bergnes en 1836-1837, que confirma la seva permeabilitat al Romanticisme, malgrat que el r ep rova~a)~ i en el grup d'escolapis de I'Academia de Apolo, d'on sortiran influen- cies molts concretes sobre esaiptors en Ilen- gua catalana. San& reporta un poema, Lo somni, de l'e- xiliat liberal Vicent Salva, del 1831, que re produeix no sé si en la major part (pagines 139-141), i el qualifica de pre-renaixentista (només aceptable en el sen& forpt de pre- romhtic). Hi destaca que és dos anys ante- rior a La pdtria (no Oda a la pdtria) d'Ari- bau, i, el que 6s més important, que hi ha unes coinadencies de ghnesi que cal m a r - ca: & un poema de circumst&ncies ad rwt indbs en un glbum coHwtiu), a una coterrh- com a complirnent, potser no espontani ( 6 nia (la senyoreta Bertran de Lis) d a d a com ell, la qual cosa el deuria inclinar a preferir 48. Cf. Manuel NÚ&z DE ARENAS, L'Espagne des hmikres au Romantisme (Par

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F