Affordable Access

Faktorer som påverkar kapitalstrukturen – En studie utifrån den svenska industribranschen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Skuldsättningsgrad
  • Kapitalstruktur
  • Skuldsättningsnivå
  • Konkurskostnader
  • Pecking Order Teorin
  • Financial Distress Kostnader.
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syfte: Huvudsyftet med vår uppsats var att testa om ett antal utvalda oberoende variabler påverkar skuldsättningsgraden i svenska börsnoterade industriföretag från 2003 till 2007. Detta utförde vi med hjälp av ett antal utvalda teorier och modeller. Vidare använde vi oss av respektive företags årsredovisningar. Metod: Variablerna undersöktes i två olika steg. Först genomfördes en enkel regression för respektive variabel, detta för att undersöka om ett samband mellan varje förklarande variabel och den beroende variabeln skuldsättningsgraden kunde säkerställas statistiskt. Därefter genomfördes en multipel regression där intentionen var att med hjälp av hypotesprövning testa om den framtagna modellen med de sammanvägda variablerna har inverkan på kapitalstrukturen inom den svenska industribranschen. Slutsats: Utifrån resultatet för de enkla regressionerna har vi kunnat dra slutsatsen att endast två av våra fyra variabler har inverkan på skuldsättningsgraden. Vidare har vi utifrån den multipla regressionen kunnat konstatera att endast en av variablerna har inverkan på kapitalstrukturen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments