Affordable Access

A Note from the Editor

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Nulti Rev. soc. polit., god. 13, br. 3-4, str 237-255, Zagreb 2006. 235 Z. Šućur: Objektivno i subjektivno siromaštvo u Hrvatskoj RIJEČ UREDNIKA Tema siromaštva i socijalne isključenosti zanemarena je tema društvenih znanosti, tvrdi se u mnogim studijama o tranzi- cijskoj Hrvatskoj. Posljednjih smo godina, ipak, svjedoci nekoliko novih istraživanja te novih podataka koje fokusiraju teme siromaštva i socijalne isključenosti. Vjeruje- mo da će i ovaj tematski broj časopisa tome pridonijeti. On objavljuje dio radova koji je prethodno prezentiran na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji koja je pod naslo- vom »Siromaštvo i solidarnost. Hrvatska u proširenoj Europi« održan u Zagrebu 14. i 15. listopada 2005. godine. Skup su orga- nizirali Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski Caritas, Katolički bo- goslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Revija za socijalnu politiku. Ovo je i prigoda da se sumiraju važne novosti vezane uz časopis. Najvažnija se svakako odnosi na činjenicu da se časopis od godišta 2006. referira u Social Scien- ce Citation Index. Riječ je o priznanju dosadašnjoj uređivačkoj politici časopisa te prigodi da se i dalje povećava znan- stvena kvaliteta objavljenih priloga te međunarodna vidljivost jednog hrvatskog časopisa. Vidljivost i utjecaj časopisa uvelike su porasli nakon što su na mrežne strani- ce postavljeni svi objavljeni prilozi. Taj je veliki posao dovršen u travnju 2006. godine te je sada cjelokupna arhiva Re- vije za socijalnu politiku od prvoga do tekućeg broja dostupna svim zainteresi- ranima. Postoji i mogućnost elektronskog (on-line) pretraživanja sadržaja časopisa prema naslovima, ključnim riječima, au- torima ili tekstu članaka – što čitateljima može olakšati pristup i traganje za po- dacima i informacijama objavljenima u našem časopisu. Također, u mjesecu rujnu je izvršen prijelaz našeg sustava na novu A NOTE FROM THE EDITOR The subject of poverty and social ex

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Note from editor.

on Occupational therapy in health... April 2014

Note from the editor.

on Journal of Health Care for the... August 2013
More articles like this..