Affordable Access

A Note from the Editor

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nulti Rev. soc. polit., god. 13, br. 3-4, str 237-255, Zagreb 2006. 235 Z. Šućur: Objektivno i subjektivno siromaštvo u Hrvatskoj RIJEČ UREDNIKA Tema siromaštva i socijalne isključenosti zanemarena je tema društvenih znanosti, tvrdi se u mnogim studijama o tranzi- cijskoj Hrvatskoj. Posljednjih smo godina, ipak, svjedoci nekoliko novih istraživanja te novih podataka koje fokusiraju teme siromaštva i socijalne isključenosti. Vjeruje- mo da će i ovaj tematski broj časopisa tome pridonijeti. On objavljuje dio radova koji je prethodno prezentiran na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji koja je pod naslo- vom »Siromaštvo i solidarnost. Hrvatska u proširenoj Europi« održan u Zagrebu 14. i 15. listopada 2005. godine. Skup su orga- nizirali Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski Caritas, Katolički bo- goslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Revija za socijalnu politiku. Ovo je i prigoda da se sumiraju važne novosti vezane uz časopis. Najvažnija se svakako odnosi na činjenicu da se časopis od godišta 2006. referira u Social Scien- ce Citation Index. Riječ je o priznanju dosadašnjoj uređivačkoj politici časopisa te prigodi da se i dalje povećava znan- stvena kvaliteta objavljenih priloga te međunarodna vidljivost jednog hrvatskog časopisa. Vidljivost i utjecaj časopisa uvelike su porasli nakon što su na mrežne strani- ce postavljeni svi objavljeni prilozi. Taj je veliki posao dovršen u travnju 2006. godine te je sada cjelokupna arhiva Re- vije za socijalnu politiku od prvoga do tekućeg broja dostupna svim zainteresi- ranima. Postoji i mogućnost elektronskog (on-line) pretraživanja sadržaja časopisa prema naslovima, ključnim riječima, au- torima ili tekstu članaka – što čitateljima može olakšati pristup i traganje za po- dacima i informacijama objavljenima u našem časopisu. Također, u mjesecu rujnu je izvršen prijelaz našeg sustava na novu A NOTE FROM THE EDITOR The subject of poverty and social ex

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments