Affordable Access

Els cartells de Morell, abans i després

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0209_006 CRÓNICA •*• •^ RbVISTA DE GlKÜNA •* NÚM. 20IJ NOVI.MiíHli-nLSLMliHL 200\ f - l s ^ l l l l brillaiit acció de govern de l'exregidor Josep Paulí—ell i altres artisces van convertir-lo en un deis municipis amb niés escultures al carrer, Faixó va dissen\'ar per a la rotonda d'entrada a Síilt, veninc d'Anglés, un are dL- ti-ionit postníodern: iniposant per les seves dimensions pero ornanientat amb pedrés de riu, huniils rierencs que es riuen deis marbres iinperials. L'Arc de Trionif que en Jaume Faixó ens va deixar a Sale - u n a broma subtil i gairebé postuma- celebra la seva vida d'arrista i emet un missatge inequívoc sobre la incerta gloria deis qui cauen en la teniptació de sentir-se triomtants en els aters hunians. MiquelBerga Arquitectura i geografía de Taigua Josep Maria Oliveras va exposar aquest estiu al Museu de l'Aigua, de Sait, un conjunt de trenta fotografíes amb el títol ú'Arquitectures üe l'aigua. La proposta d'Oliveras va consistir en un recorregut visual per alguns deis elements que servien, abans de la consol idado de l'electricitat com a font d'energia per a la maquinaria, per regular Taigna i així ter funcionar l'activitat industrial i artesanal. La sclecció d'imatges captava elements d'aquest segment de l'arqueologia industrial que encara es conserven a la comarca del Girones, com ara ponts i passeres, comportes, séquies, barques, pous de glac o molins. Les instantánies van ser preses no tant amb voluntar estrictament informativa o documental, sino que Oliveras va enfocar la mostra com un treball d'autor, en el qual el vessant artístic era fonamental. Tot i aixo, ArqiíiSt'ctiircs de !'a(i>!ia tenia un ciar component reivindicatiu, ates que s'bi denunciava el mal estat en qué es troben aqüestes relíquies del nostre patrimoni. Uambientació del museu saltenc es completava amb el relaxant so enregistrat de l'aigua en moviment, com ara el raig de les aixetes o un degoteig. La proposta d'Oliveras i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F