Affordable Access

"IN MEMORIAM". Josep Miret i Monsó (1918-1995)

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El 7 de gener de 1995 morí a Barcelci- na el Dr. Josep MlRET i MONSÓ, Acadib- mic Corresponent de la nostra Corporzi- ció, psicoleg i psiquiatra eminent, de prestigi reconegut pel seu mestratge de professor i catedratic de Psicologia i Ps - quiatria a les Universitats venecolanes de Mérida i de Caracas. Quan ja fa un grapat d'anys, el Dr. Pc- rellada em va convencer per a que acudis a les reunions de la Penya literaria El Ral , vaig coneixer el Dr. Miret. Era un hom- silenciós, discretíssim, revestit d'un air- de timidesa; res feia sospitar la immens~ tasca acomplida en els seus 76 anys. Nascut a Barcelona I'any 191 8, 1 1 guerra civil I'atrapa cursant Medicina i no pogué Ilicenciar-se fins el 1945. Mal- grat el retard, el jove estudiant aprofita € 1 ternps i, amb vocació d'esdevenir aviat metge psicoleg i psiquiatra, s'incorpor,~ d'alumne intern al Dispensari de Medi- cina Psicosomatica i Psiquiatria, creat ,i la Clínica Medica A (Prof. PEDRO i PONS) de I'Hospital Clínic pel Dr. San- tiago MONTSERRAT ESTEVE. A més, er,i alumne resident al Sanatori Psiquiatric: de Pedralbes i assistia a I'lnstitut Psi- cotecnic de la Diputació (Escola Indus- trial), a fi d'ensinistrar-se en psicometria. Ja Ilicenciat, prosseguí la seva forma- ció i preparació principalment sota el mestratge del Dr. MONTSERRAT, a qui ajudava en el Dispensari de Medicina Psicosomatica y Psiquiatria de I'Hospital Clínic (primer d'alumne i després de metge intern, fins el 1952), en I'lnstitut Mental de la Santa Creu (vinculat arnb I'Hospital de Sta. Creu i St. Pau) i també a I'lnstitut Psicomedic Barcino (centre privat, sobretot de Psiquiatria infantil, es- tablert a Tres Torres I'any 1945 i dirigit pels Drs. IRAZOQUI i MONTSERRAT). A més d'actuar en els Ilocs esmentats, el recent llicenciat acudia a I'lnsitut Psi- cotecnic de la Diputació, sobretot a la secció de Caracterologia, on hi obtingué placa per oposició, com també a I'lnsti- tut de la Sta. Creu. L'any 1953 es v

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F