Affordable Access

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • แบบเรียนสำเร็จรูป
  • วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรมแกรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนแบบโปรมแกรมจำนวน 276 กรอบ และแบบสอบจำนวน 35 ข้อ เรื่อง ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี นำไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน โดยให้มีการทำแบบสอบก่อนเรียนบทเรียน เรียนบทเรียนแบบโปรแกรม และทำแบบสอบหลังเรียนบทเรียน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบโปรแกรมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการวิจัยปรากฏว่าบทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ 92.88/81.77 แสดงว่า นักเรียนทำบทเรียนแบบโปรแกรมได้สูงกว่ามาตรฐาน 90 ตัวแรก และทำแบบสอบหลังเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมได้ต่ำกว่ามาตรฐาน 90 ตัวหลัง แต่อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนของการสอบก่อนและหลังเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่า บทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments