Affordable Access

Verbalni izraz i reprezentiranja spoznaje aktivnostima

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Defektologija, Vol. 26 (1990), 2, 201 VERBALNI IZRNZ I REPREZENTIRANJE SPOZNAJE AKTIVNOSTIMA X SA2ETAK Primenom Liste za procjenu nelingvistidkih reprezentacija odreden je nivo verbalnog izraza i uspje5nost u reprezentiranju spoznaje manuelnim aktivnoslima u djece s umjerenom i teiom mentalnom r€tar- dacijom kronolo$ke dobi od 3 do 9 godina. U verbalnoj produkciji ispitanicisu grupirani na detiri nivoa a) piejezidni, b) nivo rijeCi, c) sekvence rijedi id) sekvence izreka.Zasvaki nivo utvrdEni su bodovi u manuelnim aktivnostima. Rezultati pokazuju da postoji pozitivna povezanost izmedu nivoa spontane verbalne produkcije i bodova u reprezentiranju spoznaja manuelnim aktivnostima. Slavlca Markovld Fakultet za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu 1. UVOD Osnovna karakteristika i svrha kognitivne djelatnostima je da proizvodi promjene u ponasanju (Kessler, 1970), a novo stecene spoznaje integrira s postojecim iskustvom. lstraZivanja verbalne produkcije i reprezen- tiranjaspoznaje akcijom pokazuju da postoji pozitivna povezanost izmedu prosjecne duZine izreke (izraleno morfemima) i uspjesnosti u manuelenim aktivnostima. Za djecu infantilne dobi, prema Casby i Ruderu (1983), koeficijent korelacije odgovara Originahi znanstveni rad UDK: 376.36 velicini 0,76 aza grupu s msnlalnom retar- dacijom veli6ina koeticijenta je 0,66. lspitivanja uspje5nosti u manuelnim aktiv- nostima koje reprezentiraju spoznaju zah- tijeva odredeni radni materijal, razli6ite objekte za manuelne aktivnosti. Nadin kako se vrsi izbor predmela za procjenu uspjesnosti najbolje ilustriraju podaci koje nalazimo u radu Terrella i Schwartza (1988). Manifestacije koje se op6enito javljaju ili se mogu javiti u organiziranoj igri s pred- metima, ovi autori su podijelili u tri kalse: konkretne, reprezentacijske i simbolidke. x lspitivanje je provedeno u okviru projeKnog zadatka "selektivni programi u funkcijitransformaoije nepo2itlnih oUtit<i ponasanja djece s umjerenom, telom ite5kom mentalnom retaredaoijom" Zavoda za defekt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F