Affordable Access

Når den annen part har psoriasis : opplevelser av sykdommens påvirkning på ektefellens dagligliv

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
 • Vdp:808
 • Ektefelle
 • Psoriasis
 • Dagligliv
 • Opplevelse
 • Påvirkning
 • Arbeid
 • Ansvarsavklaring Til Sykdommen
 • Sykdomsdebut FøR/Etter Ekteskap
 • Spouse
 • Psoriasis
 • Daily Life
 • Impact
 • Work
 • Responsability For Illness
 • Illness Debut

Abstract

Denne undersøkelsen ønsket å belyse hvordan ektefeller til psoriatikere opplevde at sykdommen påvirket deres dagligliv. Ektefellen var således fokus for undersøkelsen. En kvalitativ fenomenologisk metode med en hermeneutisk tilnærming ble valgt, fordi den metoden nettopp ønsker å forstå en persons opplevelse av et fenomen innenfor den personens livsverden. Elleve respondenter av begge kjønn i aldersgruppen trettifem til sekstifire år ble intervjuet i sitt hjemmemiljø gjennom et semistrukturert intervju. En intervjuguide med stikkord, utarbeidet på bakgrunn av teori, forskning om kroniske lidelser generelt og min egen praktiske erfaring fra sykehus og hjemmesykepleietjeneste, utgjorde mitt arbeidsredskap under intervjuene. Funnene i undersøkelsen viste i samsvar med eksisterende teori at også psoriasis i perioder har en stor påvirkning på ektefellens dagligliv. De faktorene som fremkom som spesielt vanskelige for ektefellene, var i forhold til ansvarsavklaring vedrørende sykdommen. Behovet for å ta ansvar varierte i forhold til sykdommens intensitet og tilstedeværelse, og det var vanskelig for ektefellene å få til en balanse med psoriatikeren i så henseende. Å leve med psoriasis over tid var også en belastning og ga reaksjoner som irritasjon, og da spesielt på bakgrunn av det evige flasset som var overalt i huset fordi psoriatiker uavbrutt klødde seg på kroppen og i hodebunnen. Videre var følelsen av å måtte ta hensyn hele tiden, dårlig samvittighet og bekymring for fremtiden med psoriasis fremtredende trekk spesielt for ektefeller til pasienter med psoriasis-artritt. I tillegg viste det seg at sykdommens debuttidspunkt var vesentlig for hvordan ektefellene håndterte dagliglivet med psoriasis. De ektefellene som opplevde psoriasis-debut etter de var gift, opplevde mye mer dramatikk og engstelse enn de som giftet seg med en allerede diagnostisert psoriatiker. Etterhvert som tiden gikk, jevnet forskjellene seg ut. Det var ingen betydelig forskjell på de kvinnelige og mannlige ektefellenes opplevelse av psoriasis's påvirkning på dagliglivet. Generelt var de mannlige ektefellene mindre opptatt av å holde huset i orden og således "fritt for flass". Dette var imidlertid en generell forskjell på kvinnene og mennene, uavhengig om de var ektefeller eller psoriatikere. Til tross for psoriasis's betydelige påvirkning på ektefellenes dagligliv i perioder, hevdet alle ektefellene at det ikke hadde medført noen alvorlige og dyptgripende konflikter mellom ekteparene. Noen ektefeller hevdet at det kanskje skyldtes at psoriasis hadde utviklet seg over tid, og at man dermed vendte seg til livet med psoriasis suksessivt. De som opplevde lengre, helt symptomfrie perioder, var spesielt klar over hvilken belastning psoriasis kunne være.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.