Affordable Access

Augustin Kordić - Ivan Karlić - Ivan Bradarić, (ur.). Znanstveni skup u povodu 5. obljetnice smrti dr. sc. Celestina Tomića (Zagreb, 12. studenoga 2011.), Zbornik radova, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2013.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BS2–13.indb Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 2, 401 –417 401 recenzije recensions recensiones Hrvatska provincij a sv. Jeronima franje- vaca konventualaca, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Biblij ski institut KBF-a Sveučilišta u Zagrebu orga- nizirali su jednodnevni znanstveni skup u povodu 5. obljetnice smrti prof. sc. Cele- stina Tomića, franjevca konventualca, 12. studenoga 2011. godine na kojem su su- djelovali poglavito bibličari s hrvatskoga jezičnog područja. Na tom znanstvenom skupu dio bibličara obradio je djela prof. Celestina Tomića dok su drugi na simpo- zij u sudjelovali s vlastitim radovima koji su se odnosili na biblij sku tematiku kojom se u širem smislu bavio i C. Tomić. Uz te je radove Juraj Batelja obradio također ulogu i doprinos C. Tomića u proglaše- nju blaženim kardinala Alojzij a Stepinca. Sveobuhvatnu biobiliografi ju načinio je dr. sc. Tomislav Mrkonjić a uvodnu rij eč napisao provincij alni ministar fra Ljude- vit Maračić. Radovi s toga znanstvenoga skupa objavljeni su na 288 stranica u zborniku radova koji su uredili fra Augustin Kor- dić, fra Ivan Karlić i fra Ivan Bradarić, a objavila Hrvatska provincij a sv. Jeronima franjevaca konventualaca u Zagrebu. Znanstveni skup i objavljeni radovi u zborniku predstavljaju izraz sjećanja na velikog zaljubljenika u Božju rij eč, znan- stvenog i sveučilišnog djelatnika, autora biblij skih udžbenika, duhovnog pisca nadahnuta biblij skim tekstovima fra Cele- stina Tomića, ali i zahvalnosti što je svojim neumornim radom osvješćivao kršćane i sve čitatelje, što je svojim znanjem i posre- dovanjem odgajao brojne generacij e stu- denata teologij e i što je svojom osobom i vjerom svjedočio ono o čemu je pisao i čime se bavio. Svakako je to hvale vrij edan čin Provincij e kojoj je pripadao, u kojoj je živio i radio te se konačno i preselio u vječnost, jer nij e zaboravila tako velikoga bibličara, znanstvenika, pisca, franjevca – i čovjeka, koji je udario pečat i vremenu u kojem j

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments