Affordable Access

Jaarrekening 1964 en balans per 31 december 1964

Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

• JAARREKENING 1964 EN BALANS PER 31 DECEMBER 1964 • maart 1966 Technische Rijkshogeschool Eindhoven JAARREKENING 1964 en BALANS PER 31 DECEMBER 1964 r-·~-;-,"~-.-~·~,··.·-·~~-.--:~~--~~--·"·~···1 I .. ; ' •.: !. I ~). i i"l :. ':. ,·:, J r .. - ....... -·~---i / n , ,., '-; ' i (} , ·' ·~ ,r l{ , ,. I I i' • T E C H N I S C H E R I J K S H 0 G E S C H 0 0 L E I N D H 0 V E N maart 1966 .. T E C H N I S C H E R I J K S H 0 G E S C H 0 0 L E I N D H 0 y E N INHOUD: Pago - Totaal overzicht van de gewone dienst en de kapitaalsdienst 1 - Bijlage 1, bedoeld in artikel 6 van de beschikking van de minister van onderwijs en wetenschappen D.G.W. 74.982 dd. 11 februari 1961: specificatie van de jaarrekening van de gewone dienst 2 - Toelichting op de personeelslasten vermeld in bijlage 1 als bedoeld in artikel 6 der beschikking inzake de in- richting van de begroting en jaarrekening van de open- bare universiteiten en hogescholen 5 Overzicht van de personeelsbezetting in totalen per onder- deel per 31 december 1964 10 Overzicht van de personeelsbezetting in totalen per func- tie per 31 december 1964 11 - Specificatie van het als 11bezetting buiten formatie" ver- melde personeel per 31 december 1964 13 - Toelichting op de in bijlage 1 opgenomen overige lasten als bedoeld in artikel 6 van de beschikking inzake in- richting van de begroting en jaarrekening van de openbare universiteiten en hogescholen = Bijlage 3, bedoeld in artikel 6 van de beschikking van de minister van onderwijs en wetenschappen D.G.W. 74.982 dd. 11 februari 1961~ specificatie naar soort van het totaal-generaal van de overige lasten bedoeld in bijlage 1 - Toelichting op bijlage 3~ specificatie naar soort van de overige lasten - Overzicht van de baten - Bijlage 2, bedoeld in artikel 2 van de beschikking van de minister van onderwijs en wetenschappen D.G.W. 74.982 dd. 11 februari 1961g specificatie jaarrekening van de kapitaalsdienst - Balans

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F