Affordable Access

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SİTESİNDE PEYZAJ PLANLAMA VE UYGULAMA PRENSİPLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZETBu araştırma Atatürk Üniversitesi sites,inin yerleşim, alt·yapı ve peyzaj planlarının hazırlanması ve uygulanmasındaortaya çıkan problemleri saptamak amacı ile yapılmıştır.Peyzaj analiz ve sentez metoduna göre gerçekleştirilen buaraştırmada ıelde edilen bulgular aşağıdaki şekilde sonuçlan.dırılmıştır.1 - Atatürk Üniversitesi sitesi yerleşim planı estetik vefonksiyon yönünden yeterli ve çağdaş üniversite anlayışmauygundur.2. Sitenin yapı ünitelerinin (Fakülte binalan, öğrenciyurtları, konutlar ve seralar) planlanmasında'ekolojik ve e7<0nomikşartlar gerektiği kadar na.iarı dikkate alınmamıştır.3. Sitel1üı 40-50 yıllık gelişmesine uygwı bir alt yapıplanlaması ve uygulama..',ı yapılmmnıştır. Sitede 12 yıldanberisürekli olanık devam eden alt yapı çalışmaları peyzaj planlarınınuygulamasını imkansız hale getirmiştir.4. 'Site içinde ve çevresinde çeşitli kullanılışlar için planlananyeşil'alanlar fonksiY0l1~ estetik ve ölçü bakımmdan yeterlidir.5. Tesviye, sulama gibi peyzaj çalışmaları ile ilgili alıyapı tesislerinin zamanında yapılmaması nedeni ile peyzajplanlarının uygulaması çok gecikmiştir.6. Ekolojik ~artların elverişsizfiği peyzaj planlaması içinyeterli bitki materyalinin teminini güçleştirmiş ve çok darbir limit içinde çalışmaya zorlamıştır.SUMMARYA Study On The Peysage planning And The Principles ofApplication in the Campus of Atatürk University.This Researdh was c.onductedto fiud out the optimum psysicaland green -area planning of theAtatürk University campus.Inbhis research landscapeanalysis and synthesis meclı:odwere used and fol1owing resultswere ohtained for twelve years.1. The master plan of tıhecampus is suffident for es'theticand funcbional uses. _ The availableamaunt of the indoor andoutdoor ıspaces are oonternporary.2. 'Dhe ecolıogkal and economicfactors were not taken into cQnsideraıtion in the campusbulding plannings.3. In the campus the basicconstruction plans (sıuoo as canalimtion,eleatricity, roa:ds waterand telephone) were not preparedfor 40-50 years. On t'he otıherhand applications of the unquaJ.ified plans 'were not satisfactory.4. The ecological anıd . soiIconditions were taken iri to considerationin the preparation ofthe green area plans.5. In the standartizationof the green areas the needs andfunation of the several facuIHeswere ta:ken mto consideration.6. The unfavorable ecologicalconclition were limited thenumber of plant spedes and landscapeplannings.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments