Affordable Access

Reflexions a l'entorn d'un Bages que pot ser turístic

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

"Al Bages li cal vestir-se millor" Entrevista a Frederic Prieto, diputat-president de I'area dlEsports i Turisme de la Diputació de Barcelona Salvador Redó i Martí F a uns tres anys, la Diputa- ció de Barcelona va donar vida a una iniciativa que pretén dinarnitzar el sector turís- tic de les cornarques de la seva demarcació provincial. "Barcelo- na Turisrne Total" va ser el nom triat per identificar i donar marca a la nova activitat. Al davant hi van posar Frederic Prieto, diputat provincial des de fa onze anys. Prieto és un dels diputats rnés coneguts arreu de la dernarcació i ho és també a la Catalunya cen- tral la qual es coneix f i l per ran- da. La seva ernpenta ha estat cabdal perdonar forma a la pro- posta turística de Cardona cen- trada a ensenyar el rnón de la sal. Ara els responsables de Barcelo- na Turisme Total estan repensant la idea. El temps transcorregut des de la posada en marxa de la nova iniciativa aconsella fer una parada i analitzar la feina feta, les maneres utilitzades per fer-la i, fins i tot, els objectius. La clau sernbla que esta en la incorpora- ció del concepte "indústria" a I'activitat turística. És un canvi de rumb cridat a ser important. Volen també simplificar la marca i, a canvi, busquen rnés efectivi- tat. A Frederic Prieto no li cauen els anells quan se li pregunta que vol ser "Barcelona Turisme Total" quan siguin gran. i respon que l i agradaria semblar-se a I"'Ara Lleida" de la Diputació Ileidata- na, de qui, confessa, va agafar rnoltes idees. Frederic Prieto. diputat-president de I'dres d'Erportr i Turisrne de fa Diputació de Barcelona. (Foto: Mar ValldwriolaJ. -Es la Diputacni l'organisme que ha d'aixoplugar o d'nhanderar aquesra indústria anomenada turisme? -Hi havia un fet i 6s que les tres altres diputacions ho feien. Nosaltres vam decidir-nos a entrar-hi perquk se'ns reclamava. 1 no només els ajuntaments ens demanaven la nostra col.laboració, sinó que també ho feien els

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F