Affordable Access

Reflexions a l'entorn d'un Bages que pot ser turístic

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

"Al Bages li cal vestir-se millor" Entrevista a Frederic Prieto, diputat-president de I'area dlEsports i Turisme de la Diputació de Barcelona Salvador Redó i Martí F a uns tres anys, la Diputa- ció de Barcelona va donar vida a una iniciativa que pretén dinarnitzar el sector turís- tic de les cornarques de la seva demarcació provincial. "Barcelo- na Turisrne Total" va ser el nom triat per identificar i donar marca a la nova activitat. Al davant hi van posar Frederic Prieto, diputat provincial des de fa onze anys. Prieto és un dels diputats rnés coneguts arreu de la dernarcació i ho és també a la Catalunya cen- tral la qual es coneix f i l per ran- da. La seva ernpenta ha estat cabdal perdonar forma a la pro- posta turística de Cardona cen- trada a ensenyar el rnón de la sal. Ara els responsables de Barcelo- na Turisme Total estan repensant la idea. El temps transcorregut des de la posada en marxa de la nova iniciativa aconsella fer una parada i analitzar la feina feta, les maneres utilitzades per fer-la i, fins i tot, els objectius. La clau sernbla que esta en la incorpora- ció del concepte "indústria" a I'activitat turística. És un canvi de rumb cridat a ser important. Volen també simplificar la marca i, a canvi, busquen rnés efectivi- tat. A Frederic Prieto no li cauen els anells quan se li pregunta que vol ser "Barcelona Turisme Total" quan siguin gran. i respon que l i agradaria semblar-se a I"'Ara Lleida" de la Diputació Ileidata- na, de qui, confessa, va agafar rnoltes idees. Frederic Prieto. diputat-president de I'dres d'Erportr i Turisrne de fa Diputació de Barcelona. (Foto: Mar ValldwriolaJ. -Es la Diputacni l'organisme que ha d'aixoplugar o d'nhanderar aquesra indústria anomenada turisme? -Hi havia un fet i 6s que les tres altres diputacions ho feien. Nosaltres vam decidir-nos a entrar-hi perquk se'ns reclamava. 1 no només els ajuntaments ens demanaven la nostra col.laboració, sinó que també ho feien els

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.