Affordable Access

Relaxing or Constraining Foreign Ownership Structure in the United Arab Emirates

Authors
Publisher
Lunds universitet/Juridiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Law And Political Science

Abstract

Denna uppsats behandlar restriktioner för utländskt ägande i aktiebolag i Förenade Arab Emiraten (UAE). Till en början kommer studien att guida oss genom en översikt av bolagsetablering samt bolagsstrukturer i landet, vilket sedermera leder till att specificera skillnaderna mellan frizon och fastland. Följaktligen avgränsas studien för att snävare fokusera på aktiebolag i fastlandet. Här presenteras ”49/51 regeln”, vilken begränsar utländska investerare att äga mer än 49 % i ett sådant bolag. Eftersom en restriktion av utländsk äganderätt ofta resulterar i konflikter mellan berörda aktieägare, undersöks olika strategier för att lösa sådana tvister. Vad vi finner är att konflikter mellan en utländsk aktieägare och en lokal aktieägare ofta har sitt ursprung i just ägarstrukturen. Problemet är sålunda att avgöra vilken struktur som är den gällande: är det ägandestrukturen som har registrerats hos myndigheterna (i enlighet med 49/51 regeln)? Eller, en annan, olik, struktur som överenskommits i ett separat kontrakt, dvs. sidoavtal? Sidoavtal mellan aktieägare i UAE utgör ofta en bekräftelse på att den lokala aktieägaren i själva verket inte är ägare till 51 % av aktiekapitalet, utan snarare en ”agent” innehavande samma ägandeandel till förmån för den utländska aktieägaren. Ett flertal studier analyseras och bidrar till olika perspektiv gällande äganderestriktioner och en betydande vandring genom rättspraxis presenterar diskussioner och beslut gällande sidoavtal. Följaktligen genomgår uppsatsen UAE:s rättsliga utveckling i förhållande till the New CCL och the Anti-Fronting Law. Medan the New CCL bland annat syftar till att minska restriktioner för utländskt ägande i vissa sektorer, är the Anti-Fronting Law:s mål att förbjuda sidoavtal kringgående 49/51 regeln. Resultatet visar att det blir nödvändigt för UAE att, i ljuset av dessa två lagar, finna en balans mellan landets avsikt att attrahera internationellt kapital och samtidigt bevara en central roll för lokala medborgare i den inhemska ekonomin. Vidare framför studien att ett förbud mot sidoavtal, i syfte att undkomma 49/51 regeln, kan ha en relativt drastisk påverkan på minoritetsägare som ofta förlitar sig på sådana uppgörelser. Detta påvisar bland annat stöd emot antagandet av the Anti-Fronting Law, samt en positiv inställning till sidoavtalets existens. I slutändan utvärderas fördelar och nackdelar med restriktioner av utländskt ägande. Detta skildras i bemärkelsen av de två nya lagarna samt i betydelsen av sidoavtal. Vi finner att the New CCL:s positiva verkningar övertar de negativa aspekterna. Sidoavtal bevisas var en fungerande metod; om alla parter hålls nöjda samt om sådana avtal återspeglar den verkliga ägandestrukturen. Följaktligen resoneras att the Anti-Fronting Law inte bör implementeras. Fokus torde istället ligga på the New CCL som syftar till att minska restriktioner för utländskt ägande i vissa sektorer. Sidoavtal bör erkännas tillsammans med 49/51 regeln i the New CCL.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments