Affordable Access

Lomma Söderpark : förbättringsförslag till naturlika planteringar

Authors
Publisher
SLU/Dept. of Landscape Management, Design and Construction
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Parker
 • Naturlik
 • Förbättring
 • Lomma
 • Lomma Söderpark
 • Naturplantering
 • Tema
 • Naturlik Plantering
 • Temaparker
 • Färg
 • Doft

Abstract

Jag har alltid tyckt om att arbeta med växter som ger karaktär. Under mina tre år på SLU i Alnarp växte det fram små idéer kring vad jag kunde tänka mig att skriva om i mitt examensarbete. Hur kan man arbeta med växter för att skapa olika effekter, teman eller röda trådar genom anläggningar? Genom min litteraturstudie har jag fått reda på historien bakom naturlika planteringar; hur kommunerna i Sverige började omprioritera skötseln i parker på 1960-1970-talen då skötselkostnaderna behövde minskas. Det togs upp hur det ska gestaltas för att efterlikna naturen, men även att kunskapen inom projekteringen och arbetet med naturlika planteringar måste bli bättre. De flesta naturlika planteringarna som anlades i Sverige på 1960-1970-talen består av ett antal arter som har blivit jämnt fördelade över planteringsytan. Dessa är nu 40 år gamla och i behov av restaurering. På flera platser har jag sett att markägaren gått in och röjt bort träd och sly för att få området ljust och luftigt. I detta examensarbete ges förslag till utveckling av det grönområde med naturlik planteringen i Lommas sydvästra del. Fokus kommer att ligga på vegetationseffekter och framtida aktiviteter på området. Förslaget kan ligga till grund för Lomma kommuns restaurering av Lomma Söderparks planteringar. Lomma Söderpark blev anlagd på 1980-talet och är dock inte i behov av restaurering ännu. Tills vidare skulle förslagen kunna användas för andra naturlika planteringar inom kommunen. Jag gjorde en växtinventering, samt en jordanalys på platsen för att kunna finna ett passande växtmaterial till ståndorten som finns i Lomma Söderpark. I detta arbete har jag sorterat arterna efter olika kriterier, som kan vägleda gestaltaren till en eller flera fina effekter i det idag kanske för årstiden trista buskage. Jag valde att arbeta med grönområdet som ligger i södra Lomma för att området har två olika sorters ytor. Den ena gav mig intrycket att här vill jag inte vara, medan den andra ytan gav mig intrycket att det kan bli trevligt här. Mitt arbete består av två delar; dels att ta fram lämpligt växtmaterial och ge förslag på vad man kan göra med planteringen, dels ett förslag på skötselplan till Lomma Söderpark. När jag började med arbetet i januari 2008 såg alla buskage tråkiga ut. Nu i slutet av arbetet i mars ser jag att Corylus avellana hassel, Salix alba ’Cermensina’ korallpil och Salix caprea sälg har fått liv igen. Våren är på gång och en färgsprakande sommar går oss till mötes.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments