Affordable Access

Ressenyes bibliogràfiques : Historical Studies in the Physical and Biological Sciencies : Office for History of Science and Technology

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RESSENYES BIBLIOGRAFIQUES Noves estrateg ¡es i altres contes científics Pere Puigdomenech; Columna, Barcelona (1 990) D'un futurisme suau i versemblant. Amb un estil clar, concís i fluid. D'una notable correcció idiomatica, molt d'agrair, la lectura del llibre, des de la primera plana, ens evoca l'estil familiar dluna comunicació científica sense que aixb, en general, resti atractiu al relat si bé algunes parts del text seln ressenten i es fan monbtones. El marc de relacions, interessos i comportaments reflectits a l'obra seran familiars per a tots aquells que, com l'autor, es moguin en l'ambit de la recerca o la tecnologia. En aquest sentit el llibre esdevé un retaule i una crbnica possible. L'ambició, l'enveja o la vanitat d'alguns dels científics imaginaris que figuren a l'obra slagermana arnb el poc sentit prictic, l'interes pel descobrirnent o la inquietud etica en d'altres. En fi, per si encara hi ha qui fa del científic un ésser immune a les miseries humanes, el llibre s'encarrega de remarcar el contrari amb una bona dosi d'humor i sense caure en cap mena de cinisme. El llibre, en un format de butxaca, té 104 pagines i esta constituit per 11 contes, cada un dels quals té una extensió d'entre 6 i 12 pagines. Reacció en ca- dena és una narració epistolar d'una impressionant des- coberta que il.lustra el conegut fet de com la fama cria fama sobre tot en el cas de personatges sense massa autoexigencies etiques. Pan Am 103 té un carieter discursiu i presenta la revisió des del futur d'un cas criminal no tancat en el marc d'uns interes- sos econbmics vinculats a la investigació. Picador és una bou tade al voltant del nom i les característiques d'un producte de síntesi i remarca les grans diferencies entre la visió d'un cientíñc creador i els tecnics en mar- keting. El Niño és una altra boutade entorn de la difi- cultat de valorar una experiencia que depen de moltes variables. La Roda mostra la possibilitat de reval- orització de coneixements de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments