Affordable Access

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARA SAHİP OLMA DURUMLARI VE PROBLEM ALANLARININ SAPTANMASI

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date

Abstract

ÖZETBu araştırma, hemşirelik öğrencilerininruhsal sorunlarını ve diğer problemalanlarını saptamak amacı ile ilişkiseltanımlayıcı tasarım olarak yapılmıştır.Araştırma kapsamına Atatürk ÜniversitesiHemşirelik Yüksekokulu öğrencileri alınmıştır.Veriler Kişisel Bilgi Formu, RuhsalBelirti Tarama Ölçeği (SCL–90-R), ProblemTarama Envanteri (PTE) kullanılarak 1-15Mart 2004 tarihleri arasında 314 öğrencidentoplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmedeyüzdelik, Kruskall Wallis, korelasyon, tekyönlü varyans analizi ve t testi kullanılmıştır.Araştırma kapsamına alınan 314öğrencinin %28’i 1. sınıfta olup ve%72.5’inin 20 yaş ve üzerinde olduğusaptanmıştır. Öğrencilerin Ruhsal BelirtiDüzeyi (GSI) sınırda (1.0±0.5) bulunmuştur.SCL-90-R’nin alt ölçeklerinden; depresyon,kişiler arası duyarlılık, öfke-düşmanlık vesomatizasyon için 1.2 ve anksiyete için 1.1ortalama değeriyle hafif sorunlu olarakbulunmuştur. PTE alt gruplarında en yüksekortalamalar; gelecekle, okulla ve insanilişkileriyle ilgili problem alanlarındagörülmüştür. Öğrencilerin sınıf düzeyi, kronikhastalığının olması ile SCL-90-R ve PTEarasındaki ilişki anlamlıdır(p<0.01).Öğrencilerin aile ve kendi gelirleri ile SCL-90-R ve PTE arasında negatif yönlü ilişkisaptanmıştır(p<0.01).Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri,Ruhsal sorunlar, Problem alanlarıABSTRACTThe State of Having MentalProblems of The Nursing Students and TheDetermination of Their Problem AreasThis research was carried out ascorrelational descriptive design study toinvestigate the aim of determining mentalproblems and other problematic areas ofnursing students. The study included thestudents in School of Nursing; AtatürkUniversity. The data were collected usingpersonal information form; Symptom CheckList (SCL-90-R) and Problem ScanningInventory (PSI) from 314 students between 1and 15 March 2004. In the evaluation of thedata, Kruskal wallis, correlation and one-wayvariance analysis and t test were used.It was found out that twenty-eightpercent of 314 students included in theresearch sample was in the first class; 72.5 %of the students; were 20 or over years old.The level of mental demonstration of thestudents was found on the verge (1.0±0.5) ofthe sub-scales of SCL-90-R, the scale ofdepression, interpersonal vulnerability,anger-hostile and somatization were found asslightly problematic with 1.2 and for anxietywith 1.1 average point. The highest averagesin PSI subgroups were observed in problemareas about future, school and humanrelationships. The relationship between thelevel of class of the students and having achronic disease, with SCL – 90-R and PSIwas significant (p<0.01). It was found outthat there was a negative correlation betweenSCL-90-R and PSI, the students families andtheir own income (p<0.01).Keywords: Nursing students, Mentalproblems, Problem areas

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments