Affordable Access

Study on the seroepimiology of Herpes simplex virus -1in individuals Referred to diagnostic Laboratories of central part of Rasht ,Iran

Authors
Sajad Asfaram;
Islamic Azad University
 • Pedram Dashtiari;
  Dep of Microbiology
  Publisher
  Iranian and International Congress of Micorbiology
  Publication Date
  Keywords
  • Hsv
  • Seroprevalence
  • Elisa
  • هرپس سیمپلکس ویروس، شیوع سرمی ،الایزا

  Abstract

  مقدمه: ويروس هرپس سيمپلكس باعث بروز اختلالات متعددي مي شود. اكثر افراد تا هنگام بزرگسالي به ويروس هرپس سيمپلكس نوع يك مبتلا مي شود. در اكثر موارد، عفونت اوليه باعث هيچگونه علامتي نمي شود. بعداز گرفتاري اوليه به عفونت هرپس سيمپلكس، اين ويروس در سيستم عصبي پایدار می گردد. اهداف: هدف این مطالعه بررسی شیوع سرمی ویروس هرپس سیمپلکس درجمعیت مراجعین به آزمایشگاه های بخش مرکزی شهر رشت بوده است.روش تحقیق: این مطالعه یک بررسی میزان فراوانی تیترآنتی بادی ضدهرپس سیمپلکس ویروس(IgG ) به روش الیزا است. نمونه گیری از خون تعداد 300 نفراز مراجعین به آزمایشگاه های بخش مرکزی شهر رشت به صورت تصادفی انجام شد. سرم ها پس از رسیدن به تعداد حد نصاب، همگی بطور همزمان و به روش الیزا تحت سنجش آنتی بادی IgG قرار گرفته شدند.یافته ها: تعداد 174 نفر از 300 نمونه سرم شیوع سرمی مثبت IgG ضد HSV داشتند (58 %). این شیوع سرمی در گروههای سنی مختلف با افزایش سن، افزایش تدریجی نشان داد و با سطح تحصیلات رابطه معکوس نشان داد (حدود 50 درصد در افرادی که تحصیلات زیر دیپلم داشتند) وبا شغل های مختلف هم رابطه معنی دار نشان نداد. درصد موارد مثبت در زنان و مردان بسیار نزدیک ولی درمتاهلین به مراتب بیشتر بود (حدود 84 درصد در برابر 16 درصد) که علت آن را به تفاوت سنی می توان نسبت داد.نتیجه گیری:با توجه به این نکته که یک بار ابتلا به HSV به معنای باقی ماندن دائمی آن در بدن است شیوع سرمی مثبت IgG ضد آن را می توان شاخص افراد مبتلا شده در یک جامعه تلقی نمود که در جمعیت مطالعه شده بالای 50 درصد نشان داد. افزایش تدریجی شیوع سرمی متناسب با افزایش سنی یک پدیده طبیعی و مورد انتظار است و کاهش تدریجی شیوع آن متناسب با افزایش سطح تحصیلات دال بر نقش آگاهی های اجتماعی وبهداشتی در اجتناب از آلوده شدن به HSV است.

  There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.