Affordable Access

Els quatre noms de Burriac

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_05 A S S A I G fonts - Jxaíol 2002 JOSEP M. MODOLELL a^clariment dels quatre noms que ha tingut Durriac Al museu d'Estrasbourg, un plànol senyala el camí per anar Í tomar d'Aquisgrà a Barcelona en el que lii havia marcats els castells on els francs trobarien hostatge, el de Cabrera entre ells 1010-JURISDICCIÓ ONVENI fet entre Bonfill Salmani i Guillem Ermeric per raó de la con- còrdia que li havia fet del castell que s'anomenava DESPADES, (deuria ser el de Cabrera que començava a dir-se'n de Sant Vicenç) de quin li havia donat manament del destret dels ho- mes que existien en dit castell, que havia de tenir en custodia amb eh seus gua- rdes i demés coses convenients, tan en les terres í vin- yes del senyor Guadallano (de Sant Vicenç) com Us de Berenguer, son germà. Cons- ta en poder de Gondovell sa- cerdot, al 2 de les kalendes de març, any 10 regnant el ret Felip, que fou el 27 d'abril de 1010. Aquesta fitxa junt a m b moltes d'altres, es troba anotada en un dels llibres —índex- que existeixen a la Biblioteca-Arxiti del castell de Vilassar de Dalt . Entre els papers que en el curs dels anys he anat copiant i reco- llint hi havia sempre el desig de trohar-ne mi que m'ajudés a acla- rir els noms que ha tingut el cas- tell de Burriac Í el més clar és el que he escrit i cl que he trobat en el primer volum de la col·lecció de "Els castells Catalans", editat per Rafael Dalmau, en què en la pàg. 7 diu: "l'any 985 els sarraïns se'n feren senyors de la ciutat de Bar- celona e de molts castells e llocs de dintre terra; mes restaren dels chrestihans los castells de Ca- brera, prop de Barcelona, a Ma- rina, i eis de Ganta, el de Cerve- lló i el de Muntcada", i això tan simple ens demostra que en temps dels moros el castell no deuria tenir nom propi Í devia ser ano- menat pel nom del poble del seu terme. Per rant deurien ser els reis francs qui li posaren el de D E S - PADES i torno a anotar "la ron- dalla" q

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments