Affordable Access

Quinze anys d'estudis quiropterològics a les illes Balears (1993-2007)

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

125-140 Rates Pinyades.qxd 125 QUINZE ANYS D’ESTUDIS QUIROPTEROLÒGICS A LES ILLES BALEARS (1993-2007) Jordi SERRA-COBO 1, 2, Blanca AMENGUAL1, 2, Marc LÓPEZ-ROIG 1, 2, Josep MÁRQUEZ 3, Xavier BAYER 2, Cisco GUASCH 2, Antonia SÁNCHEZ 2 i Joan Antoni OLIVER 4 ENDINS, núm. 31. 2007. Mallorca 1 Grup de Recerca de Biologia de Vertebrats (96- SGR 0072), Departament de Biologia Animal. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645, 08028 Barcelona. 2 Areambiental, 08758 Cervelló (Barcelona). E-mail: info@aream- biental.com. 3 Unió Excursionista Menorquina, Apartat de correus 804, 07701 Maó. 4 Servei de Protecció d’Espècies Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears. C/ Manuel Guasp, 10, 07006 Palma de Mallorca. Resum Les ratapinyades són mamífers placentaris adaptats al vol que han tingut gran èxit evolutiu i han colonitzat la major part del planeta excepte les zones polars. Malgrat la seva importància ecològica, la distribució, l’ecologia i la dinàmica de les poblacions de ratapinyades solen ser poc estudiades. El pre- sent treball dóna a conèixer i analitza la informació quiropterològica obtinguda des de 1993, any en què el nostre equip inicià els estudis a les Illes Balears. S’han prospectat cavitats subterrànies, s’han capturat ratapinyades amb xarxes i s’han efectuat enregistraments i anàlisis dels senyals ultrasònics emesos pels quiròpters per tal d’ampliar la informació sobre la distribució de les ratapinyades a les Illes Balears. S’ha analitzat l’ocupació estacional de Miniop- terus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis i Rhinolophus ferrumequinum a 8 refugis situats a Mallorca i a Menorca i s’han estudiat desplaçaments estacionals de les anteriors espècies. S’han prospectat unes 470 localitats diferents i s’han observat 16 espècies de ratapinyades a les Illes Balears, de les quals algunes d’elles han estat citades per primera vegada. Aquest és el cas de N. leisleri a Menorca i Eivissa; P. pygmaeus a Menorca i P. pipistre

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F