Affordable Access

Neke linije Donjeg žrvnja

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Mate Raos
  • Donji žrvanj

Abstract

NEKE LINIJE DONJEG ZRVNJA Mate Raos: Donji žrvanj, biblioteka Buvina, Split, 1986. M a t e M e š t r o v i ć I od poezije ljud i prave, još i danas, raznih dioba. I sa stajališta n jezin ih ti.v. tema (onoga uglavnom općeg u n jo j), i sa stajališta n jezin ih tzv. forma ili ekspresija (onoga uglavnom individualnog, pjesnikova u njoj). Ali, i sa s ta ja ­ lišta vremena, književnih pokreta i<td. Tako naš rod ljudski im a mnogo poezija. C ije li jedan niz s vrlo važnim i glasnim naziv im a: poezija obredna, poezija religiozna, poezija moralna, poezija odgojna, poezija revolucionarna, poezija socijalna, poezija slobode,1 poezija klasična, poezija humanizma, baroka, k la ­ sicizma, racionalizma, rokokoa, romantizma, bidermajera, parnasizma, rea liz­ ma, naturalizm a, simbolizma, impresionizma, ekspresionizma, futurizma, dada- izma, zenitizma, nadrealizma itd. A li, zla ltob htjede, da već u tim diobama, u tim atributim a poezije leži jedan dio njezine tragedije. Zar ne stoji fakat, da čovjek (eto, on je i tu čudno biće) vidi poeziju, i ne tako rijetko, više u tim n jezin im atributim a nego u n jo j samoj, u njezinoj biti,2 da više gleda, da li im a u pjesmama tih atributa, nego, da li im a poezije, umjetnosti. Nema mnogo onih, ko ji nisu takvi, ko ji su tu e l i ta . . . K o ji vide. da poezija može biti samo poezija ili nepoezija (dakle, da im a u stvari san.o tih dv iju dioba poezije). Drugim riječima, da im a samo pjesama i »-pjesama-« (dakako, s nekim , gdjegdje, nijansama). Pjesama, koje su govor kreativne duše, i p je ­ sama, koje su zveket praznih riječi (i pored svojih atributa, jer oni, sami po sebi, nisu i ne mogu biti poezija, um jetnost). Adekvatno reče B. Croce:3 Stari pisci traktata dijelili su, s mnogo naivnosti, lijepo na intelektualno lijepo, na moralno lijepo, na hedonističko lijepo. Zatim : Umjetnost nije reprodukcija postojećeg/općeg; ona je produkcija novog, kreacija. I još: Kad (u pjesmama) ima emocije i osjećaja, mnogo se toga oprašta; k

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments