Affordable Access

Friedrich Johannaber, Walter Michaeli: Handbuch Spritzgießen

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

61-62izlog knjiga.indd 30(2009)1polimeri 61 I Z L O G K N J I G A Friedrich Johannaber, Walter Michaeli Handbuch Spritz- gießen 2. Auflage Carl Hanser Verlag, München, 2004. ISBN: 3-446-22966-3, cijena: 199 € Sadr`aj: Geschichte des Spritzgießens; Wirt- schaftliche Bedeutung des Spritzgießens; Werkstoffe für das Spritzgießen; Verarbei- tungsdaten; Spritzgießverfahren; Sonder- verfahren der Spritzgießtechnologie; Die Spritzgießmaschine; Bauarten von Spritz- gießmaschinen; Baugrößen; Leistungsda- ten; Produktentwicklung; Werkzeugbau; Zyklusanalyse; Fertigungsvorbereitung; Spritzgießfertigung; Peripheriegeräte/ Automationszubehör; Recycling für das Spritzgießen. Knjiga Handbuch Spritzgießen i u drugom izdanju na vi{e od 1 300 stranica donosi pri- kaz stanja tehnike u najva`nijem cikli~kom postupku prerade polimera – injekcijskom pre{anju. Autori u sredi{te zanimanja po- stavljaju sam proces injekcijskog pre{anja, dok su detaljno opisane me|usobne veze i interakcije vrsta polimernih materijala, konstrukcija proizvoda (otpresaka) i kalupa za injekcijsko pre{anje, vo|enja procesa, vrste preradbenog postupka (injekcijskog pre{anja) i ubrizgavalica s perifernom opre- mom. Dobro razumijevanje tih kompleksnih me|uodnosa, posebice izme|u polimernog materijala, postupka i parametara prerade i svojstava gotovog otpreska, nu`dan je preduvjet za kvalitetnu, u~inkovitu i gospo- darski opravdanu proizvodnju. Knjiga je organizirana u 16 poglavlja. U prva dva poglavlja autori daju sa`et pregled po- vijesnog razvoja ubrizgavalica i samog pro- cesa injekcijskog pre{anja te novije stanje na tr`i{tu injekcijskog pre{anja s mnogim marketin{kim podacima. Iz tih je podataka vidljivo gdje se, u usporedbi s ostalim po- stupcima prerade polimera, nalazi injekcij- sko pre{anje, ~ime je potkrijepljena tvrdnja kako je rije~ o danas najva`nijem postupku prerade polimera. U velikom tre}em po- glavlju dan je sa`et pregled ve}ine polimer- nih materijala koji se prera|uju injekcijski

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments