Affordable Access

KOBİ'lerin bölgesel kalkınma üzerine etkileri: Van ili üzerine bir uygulama

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Ekonomi-Maliye Bilim Dalı İktisat Bölümü
Publication Date

Abstract

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler, bölgesel dengesizlik sorunu yaşamaktadırlar. Söz konusu bölgesel dengesizlikleri gidermek için ülkeler sosyo-ekonomik ve kültürel yapı özelliklerine bağlı olarak farklı bölgesel kalkınma politikaları uygulamaktadır.1970'li yılların sonlarına doğru yaşanan iktisadi krizler neticesinde fordist üretim yerine post-fordist üretim sisteminin egemen olmasına bağlı olarak önemli üretim birimleri haline gelen küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir. Söz konusu işletmeler ülkenin her tarafında yaygın olarak faaliyette bulundukları için bölgesel kalkınma üzerinde önemli etkilere sahiptirler.Bu çalışmada KOBİ'lerin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri Van ili örneğinde incelenmeye çalışılmıştır. Söz konusu etkileri test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Van'daki KOBİ'lerin bölgenin ekonomik kalkınması üzerinde az da olsa pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. İldeki KOBİ'lerin bölgenin kalkınması üzerinde daha etkili olabilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.<br />All of the developed and developing countries have the problem of regional imbalance. Countries are applying various regional development politics depending on their socio-economic and cultural characteristics to overcome regional imbalances. SMEs, as important production units that showed up after post- fordist production system took place of fordist production system as a consequence of economical crisis toward the end of 1970s, appear to be an important tool to overcome the regional imbalances. Because the SMEs are active throughout the country, they have considerable impacts on the regional development.In this study, the impacts of SMEs on the regional development were investigated by taking Van province as a case. Regression analysis was performed to test the impacts. The results of analysis indicated that SMEs have a slightly positive impact on economical development of the region. Various suggestions were made for the SMEs to be more effective on the regional development.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments