Affordable Access

Dvojbe informatizacije primarne zdravstvene zaštite

Authors
Publisher
C.T. - Poslovne informacije; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Medix Tema broja I N F O R M A C I J S K I S U S TA V I U Z D R A V S T V U 116 M E D I X • L I S T O P A D 2 0 0 4 . • G O D . X • D V O B R O J 5 4 / 5 5 Nije upitna korist od uvoenja raËunala u ordinacije primar-ne zdravstvene zaπtite (PZZ), koju u konaËnici moæe i moraimati dræava i HZZO. Ono πto lijeËnika zanima je zaπto bi odvojio dio svojih prihoda za kupnju raËunala i odgovarajuÊeg programa. Koja je neposredna korist? Nasilno nametanje ne smije biti odgovor! Osobna zainteresiranost i znatiæelja moraju biti osnovni motiv. ©to se sve moæe pohraniti, kako analizirati? Oduvijek mi je smetalo “gubljenje informacije” u gomili papira. Okreneπ stranicu povi- jesti bolesti nekoliko puta i podaci se polako gube iz vida. MoguÊe je najvaænije podatke i prepisivati, ali je to zamorno. Posebni list moæe biti rjeπenje, ali se i on vremenom zametne. U elektronskom kartonu su svi najvaæniji podaci pacijenta uvijek uoËljivi i dos- tupni. Skupa oprema moæe biti zapreka (trebala bi je nabaviti dræava koja je i kazala da su sve usluge u PZZ-u besplatne), ali se drugaËiji pristup radu Ëini veÊom zaprekom. VeÊina lijeËnika ne zna brzo pisati na tipkovnici, nema naviku unosa pojedinih podataka koje su do sada unosile sestre i nema pozitivan stav prema elektronskom mediju i nuænosti sigurnosnih pohrana na kraju radnog vremena. Neistinito je uobiËajeno pozivanje na bræi rad. Niti jedan daktilo- graf ne moæe tako brzo tipkati koliko lijeËnik brzo moæe neπto napisati rukom. Ti podaci su doduπe najËeπÊe manjkavi i nemoguÊi za odgonetanje, ali su do sada bili dostatni u sluËaju kontrola, a lijeËnik se sjeÊao πto je i zaπto nekome propisao. Kvalitetan elek- tronski karton to ne dopuπta. Neka osnovna polja, poput dijagnoze, terapije i postupaka koji su napravljeni, ne mogu se preskoËiti. Stoga lijeËnik nema samo subjektivni veÊ i stvarni dojam da se vri- jeme unosa podataka produljilo. HoÊe li kompenzirati njihova kasnija dostupnost taj trud ovisi na prvom mjestu o lijeËnikovoj znatiæelji da sam vidi pojedin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F