Affordable Access

Noctuidae nous o interessants per a la fauna catalana, V

Authors
Publisher
Sessió Conjunta d'Entomologia
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Biology
  • Earth Science
  • Geography

Abstract

III Sessió Conjunta d'Entomología (1983) C -M -D3.pdf Hl Sessió Entom. ICHN-SCL, : 93- 102 Mataró, 1984 NOCTUIDAE NOUS O INTERESSANTS PER A LA FAUNA CATALANA, V FiSUMÉ D'aprés des nouvelles recherches faite s les années der niers sur les Noctuidae de la Catalogne, on présente 13 es- pbces intéressants, 8 desquelles sont des espbces nouvelles pour la faune catalane. Il y a aussi des espbces qui n'aya- ient été signalées de la region que par des citations ancien nes et que nous confirmons et d'autres qui permetrent d'am- plier les données biogéographiques sur les noctuelles de la Peninsule Iberique connues jusqu'ä présent. Introducci Noves recerques fetes pels autors els anys darrers, han permbs la troballa d'un bon nombre d'espècies de Noctuidae d'interès molt notable, bé pel fet d'ésser noves per a la fauna catalana o ibèrica, o bé per tractar-se de taxons mal coneguts o deis quals fins ara no coneixíem sinó citacions antigues, de vegades de més de cent anys, que calia confir- mar. A elles hem d'afegir el material reco]lit per coLlegues i companys de la S.C.L., esmentats al text, que amablement ens ha estat comunicat o cedit. Tot això ha permès enriquir les coLleccions d'estudi dels autors i la del Museu de Zoo- logia de Barcelona (MZB) i les dades que sobre el cens a Ca talunya de la familia Noctuidae (que arriba ja a les 575 e-S" pbcies) i llur biogeografia tenim fins ara. Evidentment, resten sens dubte moltes espècies per trobar, recloses prin cipalment en zones poc prospectades (aiguamolls i terrenys humits litorals, comarques de la Catalunya occidental) o que per llur característiques etológiques o ecològiques han es- tat fins ara poc accessibles a la recerca científica (espb- cies alpines, hivernals, etc.). Cal esperar que en els pro- pers anys l'extraordinari increment que assoleix l'Entomo- logia a Catalunya permeti ampliar i omplir els buits encara existents. Ens plau agrair molt cordialment l'ajuda dels amics i collegues que esmentarem al text, i com ja és habitu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments