Affordable Access

Les planes ben cultivades

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0189_091_2 ¡•ioies i dietaris de la famüía Fina (¡561-1878). Estudi, edició i notes a cura d'Enric Prat i Pep Vila. Ajuntament de Palafmgell, 1998, 124 pag. 'EMPORDC RRADEPAS Uns senyors de Palafrugell H A DEIXAT DE SER excepcional que un arxiu púhlic rccuperi el fons d'una associació, d'una empresa, d'un patrimoni historie, d'una personalitat,,,, una conse- qüéncia de la confian^r, que els arxius s'han guanyat davant deis particulars. Coincideix també amb 1'existencia d'un nombre creixent d'investigadors tnteressats a explo- tar la informació continguda en els documents no oficiáis. La publicació de Le.s notes i dietaris de la familia Fina és un fiuit mes d'aquesta positiva con- junció de voluncats entre els par- ticulars, els arxius públics i els investigadors, materialitiada en aquest cas a Palafrugell. L'Arxiu Municipal d'aquesta vila és deis que mes s'ha preocupar peí patri- moni documental de natutaicsa privada. Aquesta preocupació ha portat a la salvaguarda del fons de ta familia Fina, que ara ja fa companyia ais altres fons privats ingressats amb anterioritat i ja consultables, I al fons Fina pertanyen aqüestes notes i dietaris estudiats i comentats per Enric Prat i Pep Vila. Els autors de 1'estudi combi- nen una cranscripció rigorosa i estricta, amb un gran nombre de notes aclaridores del sentit de molts termes o expressions. Ofe- reixen, així, a la consulta un text ric en dades sobre la vida quotidia- na a Palafrugell, especialmenc del segle XIX; l'amable rutina de cada dia d'una familia benestant, esde- veniments familiars, fets inusuals, noticies que arriben de Uuny, observacions meteorológiques... Les planes hen cultivades ARBONES, Jordi. h'Emporda, terradepas. Flor dtl Venr Edkions. Barcelona, 1997. COM VA DEIXAR eSCtit W i t o l d Gombrowicz i cita Pon^ Puigdevall al proleg d'aquest Ilibre, el propósit de la literarura no és resoldre pro- blemes sino planrejar-los. Sens dubte, de VEmporda, térra de p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F