بررسی خودپنداره وارتباط آن با کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع دو

Affordable Access

بررسی خودپنداره وارتباط آن با کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع دو

Authors
Publisher
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
Keywords
  • Wy پرستاری
  • Wk سیستم غدد

Abstract

مقدمه و هدف: دیابت نوع دو بیماری مزمن و خطرناکی است که به رفتارهای خود مراقبتی ویژه تا پایان عمر نیاز دارد و خود پنداری دیدگاه کلی فرد نسبت به خود است و در بر گیرنده همه نقاط ضعف و قوت فرد است.هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح خودپنداره وارتباط آن با کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع دو می باشد. مواد و روشها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 280 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به در مانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی (ره)شهر اردبیل به روش تصادفی ساده بررسی شده اند. ابزار گرداوری داده ها شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خودپنداره بک (BSCT) و کیفیت زندگی بیماریهای مزمن فرل و گرانت می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون Chi-square و ضریب همبستگی پیرسون در محیط SPSS استفاده گردید. یافته ها:یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت واحدهای موردپژوهش سطح خودپنداره( 98 نفر،5/34%)، وکیفیت زندگی (123نفر،9/43%)پایینی داشتند.نتایج حاصل از آزمون کای-دو(001/0P=) وضریب همبستگی پیرسون(91/0r=) نیز نشان داده است که بین خودپنداره وکیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو ارتباط آماری معنی داری وجوددارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه ،خودپنداره و کیفیت زندگی ارتباط مستقیمی دارند. پس می توان با اصلاح کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و ارتقاء آن، سطح خودپنداره این بیماران را بالا برد تا از این طریق ازعوارض جسمی، روحی وروانی ناشی از این بیماری مزمن پیشگیری شود.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments