Affordable Access

İki Olgu Eşliğinde Peyronie Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Penil Plikasyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Tip
Disciplines
  • Medicine

Abstract

Peyronie hastalığı peniste ağrı, penil kurvatür ve erektil disfonksiyona (ED) neden olan,tunika albugineanın fibroblast proliferasyonunun neden olduğu fibröz plak oluşumuylakarakterize inflamatuar bir süreçtir. Tanımlanan medikal tedavi alternatifleriyle azsayıda prospektif kontrollü çalışmada anlamlı klinik etkinlik ortaya konabilimiştir.Cerrahi tedaviler (penil plikasyon, Nesbit plikasyonu, plak insizyonu ve greft ve penilprotez implantasyonu) Peyronie hastalığı stabilleştikten sonra önerilmelidir. Cerrahitedavi sonuçlarının incelendiği çalışmalarda stabil dönemdeki deformitelerin Nesbitprosedürüyle başarıyla düzeltildiği ve bu yöntemde postoperatif ED'nin en düşükolduğu gösterilmiştir. Plak insizyonu ve greftleme yöntemi, postoperatif ED oranıyüksek olsa da belirgin penis kısalığı bulunan ve erektil fonksiyon kalitesi iyi olanhastalarda önerilmelidir. Erektil disfonksiyonu olan hastalarda ise en uygun seçenekpenil protez implantasyonudur. Bu yazımızda iki olgunun sunumu eşliğinde Peyroniehastalığında penil plikasyon yöntemleri değerlendirilmiştir.Peyronie's disease is characterized by an inflammatory response beneath the tunicaalbuginea with fibroblast proliferation forming a thickened fibrous plaque that maycause penile pain, penile curvature and erectile dysfunction (ED). Medical treatmentshave been described but few prospective controlled trials have revealed significantclinical benefits. Surgical treatments (penile plication, Nesbit plication, plaque incisionand grafting and penile prosthesis insertion) should be considered after Peyronie'sdisease has stabilized. Surgical outcome studies reveal that a stable deformity is bestcorrected with the least postoperative ED by a Nesbit procedure. Plaque incision andgrafting should be reserved for men with good erectile function and marked penileshortening although there is a higher prevalence of postoperative ED. Implantation of apenile prosthesis is an excellent option for men with an accompanying erectile deficit.The present article reviews the penile plication methods for the surgical alternatives ofPeyronie's disease with the presantation of two cases.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments